INFORMATIONSSIDA OM COVID-19

Sveriges Veterinärförbund följer kontinuerligt utvecklingen kring det pågående utbrottet av COVID-19 och dess effekter på veterinära verksamheter och i samhället i stort. Här samlar vi fortlöpande information som kan vara av nytta för våra medlemmar och övriga kollegor.

Aktuellt

2020-10-21: Arbetsmiljö på distans - information från Saco

2020-10-29: Rapport från WVAs seminarium: The impact of the covid-19 pandemic on the veterinary profession - ongoing assessment.

2020-10-10: Overcoming the impact of COVID-19 on animal welfare: COVID-19 Thematic Platform on Animal Welfare - information från OIE

2020-08-13: "One Health & COVID-19 - can we do better?" - sammanfattning av seminarium arrangerat av bl a FVE.

2020-06-22: EU-comissionen lanserar en sida med råd och information kring resor inom EU - läs mer här.

2020-05-28: FAO publicerar råd och riktlinjer för hantering av covidkrisens konsekvenser för produktionsdjurssidan: Guidelines to mitigate the impactof the COVID-19 pandemic on livestock production and animal health.

2020-05-11: Ny informationssida om Corona och arbetsmiljö från Suntarbetsliv.

2020-04-24: Jordbruksverket avråder från testning av husdjur för SARS-CoV-2 utan särskilda skäl - Information och råd till veterinärer rörande SARS-CoV-2 - läs mer här.

Svensk Djursjukvård har bildade under våren en branschgrupp med representanter från ett flertal stora vårdgivare inom Sverige vilka samverkade och arbetade med riskanalys avseende vårdhygien i den rådande situationen. Läs de publikationer som mynnade ur samarbetet här.

Jordbruksverket har den 20:e mars besvarat en förfrågan angående utformning av vårdhygienplaner i relation till rådande och framtida bristsituationer på hygien- & förbrukningsmaterial samt frågor kring förskrivning i samband med telemedicin - läs mer här.  
SJV har meddelat MSB att all akut djursjukvård, även den som omfattar sällskapsdjur, uppfyller kriterierna för samhällsviktig verksamhet.

COVID - frågor om smitta hos djur
Sammanfattande information kring detta finns på OIEs informationssida, samt hos SVA.
Aktuell information om diagnostik avseende SARS-CoV-2 på djur finns hos SVA.
Tidskriften Nature publicerade 2020-04-01 en artikel om COVID-19 hos hund och katt.


Myndighets- & allmän information

Regeringen
MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)
Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten
Arbetsmiljöverket
1177 - vårdguiden
Försäkringskassan - här finner du bland annat information om regler för smittbärarpenning, sjukpenning, ersättning för vab och ersättning för deltagande i program hos Arbetsförmedlingen med anledning av coronaviruset.

MSB har även tagit fram ett nytt planeringsstöd med anledning av coronavirussjukdomen. Planeringsstödet vägleder i hur en organisation kan tänka inför eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster samt att identifiera vilka verksamheter som måste upprätthållas och vilka som är mindre prioriterade.

Saco har skapat en sida där samtliga förbund inom Sacos informationssidor finns samlade - läs mer här.

Veterinär/ medicinsk information

Följande länkar avser organisationernas specifika informationssidor om COVID-19:

SVA - Statens Veterinärmedicinska Anstalt, uppdaterad information om monitorering av bland annat coronavirus på djursidan, diganostik etc.
Jordbruksverket - publicerar samlad information avseende sin verksamhet, myndighetsbeslut etc.
FVE - Federation of Veterinarians of Europe
WVA & OIE - World Veterinary Association & World Organisation for Animal Health
WHO - Världshälsoorganisationen
EPI-WIN - WHOs informationsnätverk om epidemier
Fecava
AVMA - American Veterinary Medical Association
CDC - Center for Disease Control and Prevention
European comission - frågor & svar 

Information för anställda

Naturvetarna - information om bland annat vad som gäller avseende rättigheter och skyldigheter som arbetstagare.

Information för företagare

Företagarna har samlat artiklar som berör corona-pandemin och hur den påverkar svenska småföretagare.
Verksamt.se finns bland annat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.
Även Tillväxtverket har publicerat bra information riktad till företagare.

Arbetsmiljö & hälsa

Saco har satt ihop en sida med tips och information till dig som fått ställa om till att arbeta hemifrån
Prevent publicerar användbar information och checklistor för arbetsmiljöarbete - läs mer här.
Arbetsmiljöverket
Fecava
har här publicerat ett fint informationsblad med tips & råd för att upprätta en god mental hälsa under en kris.

Tips & råd för kliniskt verksamma veterinärer

BSAVA har utarbetat ett triageverktyg till hjälp i klinisk verksamhet - du finner detta här.
Fecavas råd för djurägare och veterinärer inför veterinärbesök - se nedan & länk.

Uppdaterades senast 25 januari 2021