SVFs Riktlinjer

Vad är en policy och vad är en riktlinje?

Policys beslutas av styrelsen och fullmäktige. De är regler som medlemmarna ska följa. Policys är mindre detaljerade än riktlinjer. 
Riktlinjer är rekommendationer som beslutats av Veterinärmedicinska rådet, baserat på en rapport från en normgrupp eller en projektgrupp.

Dessa riktlinjer har tagits fram med stöd av Sveriges Veterinärförbunds medlemsavgifter och genom ideellt arbete av förbundets medlemmar. Tack för att du som medlem möjliggör detta!

Från och med augusti 2019 är vissa riktlinjer låsta och endast tillgängliga för medlemmar. Är man inte medlem finns möjligheten att köpa riktlinjer i beställningsblanketten. Namn på artikeln är RIKT1 eller RIKT2. Glöm inte att ange i meddelandefältet vilken riktlinje ni önskar köpa.

Klicka här för att komma till beställningsblanketten.

Nedan länkas även till vissa riktlinjer och rekommendationer vilka är författade av externa parter* men som tas upp här då de är relevanta för SVFs medlemmar och övriga veterinärer i Sverige. 

Generella riktlinjer

Antibiotikapolicy
Branschgemensamma rekommendationer för veterinär journalföring i Sverige* (publicerade i Svensk Veterinärtidning nr 3, 2022)
Policy on prudent use of antibiotics
Regler för djurmottagning
Riktlinjer för remissrutiner inom djurens hälso- och sjukvård
Riktlinje avseende fortbildning
Mall för dokumentation av fortbildning - för medlemmar
Riktlinje gällande alternativmedicin - för medlemmar
Se även SLUs rapport: Komplementära och alternativa behandlingsmetoder för sport- och sällskapsdjur
– en systematisk litteraturöversikt
Kvalitet inom laboratoriediagnostik i veterinärverksamhet - för medlemmar

Riktlinjer som rör hund och katt

Djurskydd i kliniken - reviderat 2020
Antibiotikariktlinjer för hund och katt - tillfälliga (under revidering)
Se gärna Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation: Antibiotika till hund*
Förskrivning av antiparasitära läkemedel
Iterering av recept
Amputation - för medlemmar
Avlivning som behandlingsalternativ + bilaga: Hur vet jag om det är dags? – skattningsdiagram
Behandling av ljudrädsla hos hund rev 2023 - för medlemmar
Besiktning av hund och katt - för medlemmar (se även Besiktningsintyg valp SKK - för medlemmar)
Brachycephalic obstructive airway syndrome (BOAS) - vad vet vi idag? - för medlemmar
Diagnostisering och behandling av granulocytär anaplasmos hos hund - för medlemmar
Diagnostisering och behandling av Borrelios hos hund - för medlemmar
Hantering av hund- och kattpatienter med bakterier med särskild resistens- för medlemmar
Huggormsbett på hund rev 2023 - för medlemmar
Identifiering vid intygsskrivning - för medlemmar
Kastration av hund - för medlemmar
Kastration av katt - för medlemmar
Kryptorkism hos hund - för medlemmar
Ovariektomi och ovariehysterektomi - för medlemmar
Planerade kejsarsnitt - för medlemmar
Preoperativ bedömning av hund och katt - för medlemmar
Riktlinje behandling FIP - NY 2023 - för medlemmar
Riktlinje gällande förebyggande arbete mot illegal import av hund och katt - för medlemmar
I riktlinjen ovan hänvisas till Jordbruksverkets broschyr: Veterinärens möjlighet att agera vid misstanke om införsel av djur som inte uppfyller införselkraven
Riktlinjer för infektionskontroll inom smådjurssjukvård
Sedering och anestesi av hund och katt - för medlemmar
Smärtbehandling av tik efter kejsarsnitt - för medlemmar 
Thoraxröntgen inför kirurgi av tumor mammae hos tik - för medlemmar 
Tandbehandling på icke sövda hundar och katter - för medlemmar

Riktlinjer som rör produktionsdjur

Antibiotika till får och get
Antibiotika till nötkreatur och gris
Appendix till antibiotikariktlinjer för nötkreatur och gris - länkar & vidare läsning
Guidelines for the use of antibiotics in production animals

Se även Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer avseende antibiotika för respektive djurslag som nämns ovan samt även för fjäderfä - du finner dem här.*

Riktlinjer som rör häst

Hantering av djurskyddsfall i hästpraktik
Antibiotikapolicy inom hästsjukvård
Guidelines for the clinical use of antibiotics in the treatment of horses
Se även Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer: Antibiotika till häst*
Riktlinjer för infektionskontroll inom hästsjukvård
Ansvar och skyldigheter mellan remitterande veterinär och remissinstans- för medlemmar
Avlägsnande av vargtänder - rev 2023 - för medlemmar
Behandling av hästar med diarré med fekal mikrobiota - rev 2023 - för medlemmar
Behandling av huggormsbett på häst - rev 2023 - för medlemmar
Borrelios hos häst - rev 2023 - för medlemmar
Bränning, blistring och underhudsblistring vid ortopediska lidanden på häst - rev 2023 - för medlemmar
Caslickoperation- för medlemmar
Diagnostik och behandling av intermittent malplacering av mjuka gommen (DDSP - dorsal displacement of the soft palate - NY 2023 - för medlemmar
Diagnostik, ledpunktion och ledbehandling vid ortopediska sjukdomar - rev 2023/11 - för medlemmar
Granulocytär anaplasmos hos häst (fd Erlichios)- för medlemmar
Handläggande av kroniskt sjuka, kroniskt halta eller allvarligt akut skadade hästar - för medlemmar
Intravenös allmän anestesi i fält - för medlemmar
Neurektomi av tävlingshästar- för medlemmar
Penicillinbehandling efter penicillinchock- för medlemmar
Veterinärers upplysningsskyldighet om karenstid vid behandling av sporthästar i samband med tävling - för medlemmar

Riktlinje för "Handläggande av akuta frakturer" (2003/01) omarbetades i september 2016 och ingår sedan dess i riktlinje "Handläggande av kronisk sjuka eller allvarligt, akut skadade hästar" (2016/01).

Riktlinje för "Hållande av kroniskt sjuka hästar" (2002/03) Riktlinje från Hästsektionens normgrupp antagen 2002, reviderad 2012. Normen omarbetades i september 2016 och ingår sedan dess i norm 2016/01, "Handläggande av kronisk sjuka eller allvarligt, akut skadade hästar".

Följande riktlinjer/ normer har blivit strukna:

Behandling av övre luftvägsinfektioner (1998/01) - normgruppen beslutade stryka denna from sept 2020.

Norm avseende begränsade intyg (2013/02) - normgruppen beslutade stryka denna norm fr o m den 20 augusti 2014.

Norm rörande "Jävsförhållanden som tävlingsveterinär" (2012/07) - normgruppen beslutade stryka denna norm fr o m den 20 augusti 2014.

Norm om "Isoleringsrutiner och behandling vid utbrott av kvarka" (2001/02) - Antagen 2001. Normgruppen beslutade stryka denna norm fr o m den 20 augusti 2014.

Norm rörande "Operativa ingrepp i munhålan" (1998/03) - Antagen 1998, reviderad 2012. Normgruppen beslutade stryka denna norm fr o m den 15 januari 2016 då den är reglerad enligt SJVFS 2015:31(D8).

Norm rörande "Delgivande av journaler kollegor emellan" (1998/02) - Antagen 1998, reviderad 2012. Normgruppen beslutade att stryka denna norm fr o m 15 januari 2016 då detta är reglerat inom Jordbruksverkets föreskrifter. Offentliganställd veterinär är, när en djurägare så begär, författningsmässigt skyldig att delge journalen på det ägda djuret (31 kap. 12§ offentlighets- och sekretesslagen). Denna lagstiftning gäller inte veterinärer i privat verksamhet. För privat verksamma veterinärer gäller Jordbruksverkets föreskrifter om operativa ingrepp samt skyldigheter för personal inom djurens hälso- och sjukvård (SJVFS 2013:41) att på djurägarens begäran utfärda ett intyg.

Uppdaterades senast 07 maj 2024