Normgrupp

Normgruppens uppdrag

Smådjursektionens normgrupp har som uppgift att utforma rådgivande riktlinjer i etiska och medicinska frågor som rör svensk veterinär smådjurspraktik. Gruppen sammanställer behandlingsriktlinjer och/eller informationsunderlag i aktuella frågeställningar baserade på tillgänglig vetenskaplig evidens och lagrum med hjälp av kompetens inom gruppen, och efter behov utanför gruppen.

Normgruppen består av sex medlemmar varav en är sammankallande. Mandattiden är tre år. Medlemmarna inklusive sammankallande utses av Smådjurssektionens ledningsgrupp. Medlemmarna bör representera de olikheter som finns inom Sveriges smådjurssjukvård vad gäller kliniska förutsättningar och geografisk lokalisation.

Arbetsformer

Normgruppen sammanträder fysiskt minst två gånger per år. Arbetet utgår från frågeställningar som inkommer från Sveriges veterinärförbunds medlemmar, externa frågeställare, eller från normgruppen internt. Mellan fysiska möten sker arbete och diskussioner med externa kompetenser, samt inom gruppen på för gruppen lämpligaste sätt. Externa personer med specifik kompetens kan inbjudas till normgruppens möten och arbete, när gruppen så finner lämpligt. Riktlinjerna ska inte motsäga svensk lagstiftning och ska ge utrymme för klinisk bedömning av det enskilda fallet enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. När relevant svensk lagstiftning finns hänvisas till denna, eller till tidigare publicerade riktlinjer och policys. Varje år går normgruppen igenom äldre riktlinjer och beslut fattas om eventuell uppdatering. Om uppdatering behövs meddelar normgruppen Veterinärförbundet samt Smådjurssektions ledningsgrupp att denna riktlinje under tiden ska tas bort från webbplatserna. Målsättningen är att endast riktlinjer som sittande normgrupp anser sig kunna stödja ska vara publicerade som aktuella.

Normgruppen rapporterar sitt arbete genom att förse Smådjurssektionen med relevant information såsom:

  • Framtagna riktlinjer för godkännande
  • Protokoll från möten för godkännande och intern arkivering
  • Rapport från möten för godkännande och extern spridning
  • Vilka riktlinjer som är inaktuella och behöver tas bort
  • Aktuell presentation av gruppens medlemmar inklusive kontaktuppgifter

Normgruppen ansvarar för att förse Veterinärförbundet med material som ska arkiveras, såsom inaktuella riktlinjer, mötesprotokoll, samt annat informationsmaterial som av gruppen bedöms vara av värde. Arkivering sker hos Veterinärförbundet.

Normgruppen framlägger årligen ett budgetförslag som lämnas till Veterinärförbundet för godkännande.

Normgruppens arbete sprids och synliggörs externt genom

  • Publicering av rapporter på Veterinärförbundets hemsida
  • Publicering av nya riktlinjer i Svensk Veterinärtidning
  • Presentation av riktlinjer i samband med Veterinärkongressen
  • Kommunikation via andra relevanta kanaler

En god och öppen kommunikation mellan normgruppen och Smådjurssektionens ledningsgrupp ska eftersträvas av båda parter.

Normgruppen tar gärna emot förslag på önskemål om nya riktlinjer - tag kontakt via email nedan.

Kontakt: normgruppen.smadjur@svf.se

Normgruppens medlemmar:

Mathias Björndal, sammankallande
Leg veterinär, specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Anna Eidnert Eriksson
Leg veterinär, specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Lis-Marie Johansson
Leg veterinär, specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Mari Molin
Leg veterinär, specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Matti Ohlsén
Leg veterinär

Anna Pettersson
Leg veterinär, specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Uppdaterades senast 28 februari 2024