Ansökan

Ansökan om att börja ämnesspecialistutbildningen, steg 2, i sjukdomar hos hund och katt

Än så länge är det bara ämnesprogrammen i kirurgi respektive internmedicin som har öppnat för ansökan.

Specialistutbildningen för veterinärer regleras övergripande för de som börjar utbildningen från och med 2022 i Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2021:25, C25) samt mer specifikt av utbildningsanordnarens/Sveriges Veterinärförbunds (SVF) utbildningsplan och specifika kunskapsmål samt övriga styrdokument för respektive specialistprogram. Övergripande utbildningsplan för steg 2-utbildningen i sjukdomar hos hund och katt finns här.
Specifik utbildningsplan och annan information som gäller för steg 2-utbildningens olika ämnesområden finns under respektive ämnesprogram - till vänster på sidan. 

För att börja en specialistutbildning i steg 2 krävs att du har:

 • Svensk veterinärlegitimation.
 • Intyg på att du är av Jordbruksverket godkänd steg 1-specialist inom området sjukdomar hos hund och katt
 • En huvudansvarig handledare (huvudhandledare) som är av Jordbruksverket godkänd specialist inom det ämne som utbildningen avser, som du vidtalar själv.
 • En individuell utbildningsplan som ska godkännas av SVF:s examinations- och styrkommitté (ESK) för respektive ämnesområde innan du får påbörja utbildningen.

Om det finns särskilda skäl kan en handledare godkännas även om denne inte formellt är specialist men innehar motsvarande kompetens. Kompetensen måste dock först bedömas och godkännas för handledarskap. Ansökan om det gör den tilltänkta handledaren hos Sveriges Veterinärförbund, på särskilt formulär.

Individuell utbildningsplan

Den individuella utbildningsplanen ska du ta fram tillsammans med din huvudhandledare enligt en särskild mall med inlagda punkter som ni måste lämna information om. Mallen är olika för de olika ämnesprogrammen (se under Steg 2 – fr o m 2022/ämne - till vänster på sidan).

I anslutning till mallen finns anvisningar om vad man ska tänka på när man lägger upp den individuella planen för utbildningen. Läs dem noggrant!

Innan ni börjar skriva planen ska både du och huvudhandledaren noggrant ha tagit del av det som står i både den övergripande och de ämnesspecifika utbildningsplanerna för steg 2 inklusive de specifika kunskapsmålen (se länk ovan) samt i föreskriften SJVFS 2021:25 och dess bilaga 1 (se länk ovan)

Handledaren bör också ha läst Riktlinjer för handledare i steg 2 utbildningen (se under Steg 2 – fr o m 2022 till vänster på sidan).   

Den individuella utbildningsplanen ska skickas in och måste godkännas av ESK för respektive ämne innan utbildningen får påbörjas. I de fall den underkänns skall du få en skriftlig information om bristerna och instruktion om specifikt vad som behöver kompletteras för ett godkännande.

Ansökan

Du ska fylla i en ansökningsblankett och bifoga:

 • Kopia av intyg på svensk veterinärlegitimation, för dig själv.
 • Kopia av intyg från Jordbruksverket på din egen specialistkompetens i steg 1 för hund och katt.
 • Kopia av intyg från Jordbruksverket på huvudhandledares och eventuella biträdande handledares specialistkompetens i steg 2 för hund och katt, i det aktuella ämnet.
 • Komplett ifylld och fullständigt undertecknad individuell utbildningsplan
 • Eventuell ansökan om att få tillgodoräkna dig tidigare genomförd handledd tjänstgöringstid eller kurser. Detta får inte göras senare utan måste göras vid ansökningstillfället på särskild blankett. Se SVF:s Regler för tillgodoräknande i specialistutbildningsprogrammen samt blankett.

Information om vad ansökan eventuellt ytterligare ska innehålla – se ansökningsblanketten.

Blanketter och mallar ska fyllas i digitalt. Skriv ut dem och underteckna för hand, skanna till pdf-format och skicka in.

Instruktion för inskickande av ansökningar 

1. Skanna och döp filerna till det som är fetmarkerat nedan:

 • Ansökan till specialistutbildningen steg 2 – alla sidor i 1 pdf-fil
 • Individuell utbildningsplan – alla sidor i 1 pdf-fil
 • Intyg specialist steg 1 (sökandes namn) - Intyg utfärdat av Jordbruksverket om godkänd specialistkompetens för sökande – 1 pdf-fil
 • Intyg specialist steg 2 (handledarens namn) - Intyg utfärdat av Jordbruksverket om godkänd specialistkompetens för huvudhandledare och eventuella biträdande handledare – 1 pdf-fil
 • Vid ev Ansökan om tillgodoräknande av tidigare handledd tjänstgöring, kurser och/eller publicerad artikel:
  - Ansökan om tillgodoräknande blankett (tänk på att om du ska få tillgodoräkna dig tid så långt som möjligt bör datum harmoniseras med inskickande av filerna) – alla sidor i 1 pdf-fil
  - Tjänstgöringsintyg från arbetsgivaren – 1 pdf-fil
  - Kursintyg: Intyg (kursens namn) – 1 pdf-fil/kurs
  - Publicerad artikel – 1 pdf-fil

2. OBS! – Tänk på att underskrifter och datum på formulären bör vara så nära inskicksdatum som möjligt. Kontrollera även att datum i ansökan stämmer överens med varandra och är i kronologisk ordning.

3. Pdf-filerna mailas till: specialistutbildning@svf.se

Handläggningstiden av ansökningarna beräknas, som regel, vara ca 2 månader. 
Under de första månaderna efter att antagningen öppnat förväntas många ansökningar komma in under kort tid. 
Handläggningstiden kan därför förväntas bli extra lång under den perioden.

Uppdaterades senast 28 juni 2024