Din lön

Lönesättningen ska vara saklig, individuell och differentierad och baseras på arbetsplatsens lönepolicy och lönekriterier. Även lönestruktur, marknadsläge och företagets förutsättningar kan ha betydelse. Det är viktigt att alla parter på arbetsplatsen känner till lönesättningsprinciperna. Lönen kan användas för att uppmuntra till ökade arbetsinsatser och bidra till verksamhetens utveckling. Lönenivån ändras i vanliga fall i samband med lönerevision, befordran eller ny kompetens.

Olika arbetsplatser har olika system för att förhandla löner och lönerevision sker vanligtvis en gång per år. Saco anser att den bästa löneförhandlingen är den som sker lokalt på arbetsplatsen, genom lönesättande samtal mellan den lönesättande chefen och den anställde. Genom samtalet kan individens skicklighet och bidrag till verksamheten bedömas på bästa sätt och den anställdes kompetens och prestation visa sig i lönekuvertet. Ett annat sätt att fastställa ny lön är genom så kallad traditionell förhandling där lönen fastställs genom förhandling mellan arbetsgivare och facklig företrädare.

Inför lönesättande samtal är det viktigt att båda parter är väl förberedda och känner till hur löneprocessen fungerar. Under samtalet ska båda parter få komma till tals och en avstämning av de mål som tidigare satts upp, tex under utvecklingssamtalet (medarbetarsamtalet), ska följas upp. Du som anställd ska kunna få en förståelse för din lönenivå och hur du kan påverka den. Trots att det ofta fokuseras på löneökning i samband med lönerevision så är det viktigt att fastställa att lönenivån är rätt och vid behöv göra en större justering. Det lönesättande samtalet bör inte vara en isolerad händelse utan vara kopplat till utvecklingssamtal och övriga uppföljningssamtal under året.

Tänk på att du som anställd även kan förhandla om andra förmåner än ökad lön.

De fackliga organisationerna har en viktig roll i att kontinuerligt under året arbeta med och samverka med arbetsgivaren kring lönebildning, löneprocess och lönekartläggning. Den fackliga organisationen bidrar även med statistik, information samt råd och stöd till medlemmarna.

Som stöd inför det lönesättande samtalet finns Saco Lönesök, Sveriges bästa lönestatistik för akademiker. Saco Lönesök hittar du under fliken Medlemskap här

SVF kan ge dig råd kring vad du ska tänka på när du ska in i en löneförhandling/lönesamtal. Detta via vår fackliga service som nås via radgivning@svf.se  eller med hjälp av lokalt fackligt förtroendevalda på arbetsplatsen.

Rätten till lönerevision regleras i kollektivavtalet, eller om sådant inte finns, i anställningsavtalet.

Länkar om lön:

Läs mer om kollektivavtal här.

Uppdaterades senast 28 februari 2024