Arbete vid graviditet

Arbetsmiljöverket har en hel del information kring graviditet och arbete. Ett urval av länkar finns nedan. Som medlem i SVF kan du även kontakta SVF:s fackliga rådgivning på radgivning@svf.se eller via växeln på telefonnummer 08–545 558 20.

För att din arbetsgivare ska kunna ordna ditt arbete på bästa sätt och göra en riskbedömning så är det viktigt att du berättar att du är gravid. Det är arbetsgivaren som har ansvar för att en individuell risk­bedömning av arbets­miljön görs om det på arbets­platsen finns någon eller några av de kända eller misstänkta risk­faktorer som anges i föreskrifterna om gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5). Risk­bedömningen ska göras så snart arbets­tagaren har berättat för arbetsgivaren om sin graviditet. 

Länkar

Notera specifikt:

"4 § En arbetsgivare som blivit underrättad om arbetstagarens tillstånd eller förhållanden enligt 2 § ska genast undersöka om kvinnan i sitt arbete utsätts för någon av de arbetsmiljöfaktorer eller arbetsförhållanden som anges i bilagan till dessa föreskrifter eller därmed jämförbara förhållanden. Arbetsgivaren ska vidare bedöma risken för skadlig inverkan på graviditet eller amning eller för annan ohälsa. Vid riskbedömningen ska hänsyn tas till arten, graden och varaktigheten av exponeringen. Arbetsgivaren ska därefter avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas."

"8 § Gravida och ammande arbetstagare får inte sysselsättas i blyarbete som innebär att bly eller blyföreningar kan tas upp i kroppen. En arbetstagare, som har anmält till arbetsgivaren att hon är gravid, får inte sysselsättas i arbete där hon riskerar att exponeras för rubella eller toxoplasma, om hon saknar fullgott immunitetsskydd mot smittämnet. Bestämmelser om förbud att sysselsätta gravida eller ammande arbetstagare i andra arbeten finns i andra föreskrifter som Arbetarskyddsstyrelsen eller Arbetsmiljöverket har meddelat."

SVF:s notering; Om befogat, be din arbetsgivare att du får ta blodprov för Toxoplasma-antikroppar.

"9 § En arbetstagare som är gravid eller har fött barn högst 14 veckor tidigare får inte utföra nattarbete om hon uppvisar läkarintyg som anger att sådant arbete skulle vara skadligt för hennes hälsa eller säkerhet. Om det är praktiskt möjligt och rimligt ska hon erbjudas arbete under dagtid."

Kommentar: 9 § Nattarbete i samband med graviditet och under amningsperioden anses normalt inte innebära någon ökad risk för ohälsa och olycksfall. Det gäller t.ex. arbeten utan påtaglig psykisk och/eller fysisk belastning och med tillräckliga möjligheter till vilopauser. Nattarbete som kan innebära påtaglig psykisk och/eller fysisk belastning bör undvikas vid graviditet. Det kan t.ex. gälla arbete inom jourverksamhet eller liknande där krav på akuta insatser förekommer förhållandevis ofta. Vidare kan nattarbete vara olämpligt för kvinnor som av medicinska skäl bedöms löpa ökad risk för graviditetskomplikationer. Det måste dock avgöras individuellt i samråd mellan läkare och patient. Observera att det läkarintyg som efterfrågas i paragrafen gäller friska gravida kvinnors arbetssituation och inte sjukskrivning. Under sådana omständigheter som beskrivs ovan är det angeläget att arbetstagaren erbjuds arbete på dagtid. Det gäller även för ammande kvinnor. Om ett läkarintyg enligt 9 § har uppvisats bör arbetsgivaren dokumentera detta. Arbetsgivaren bör också ge arbetstagaren en kopia av det som dokumenterats

"10 § Arbetet för gravida eller ammande arbetstagare ska ordnas så att det finns möjlighet för dem att under lämpliga förhållanden tillfälligt kunna vila i liggande ställning på arbetsstället."

Kommentar: 10 § Behovet att ligga och vila kan t.ex. tillgodoses genom att det finns ett vilutrymme. Hur ett sådant kan anordnas anges i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning. Också mer tillfälliga lösningar med vilplats kan vara möjliga. Det ökade behovet av vila hos många gravida och ammande kvinnor medför att ensamarbete kan vara olämpligt.

Se även följande föreskrifter:

Uppdaterades senast 28 februari 2024