Steg 1

Enligt föreskrift SJVFS 2009:83.  

Specialistutbildning - steg 1, övergripande information
Att tillkännage Specialistkompetens får man som veterinär göra när man genomgått ett av Sveriges Veterinärförbunds (SVFs) specialistutbildningsprogram med godkänt resultat och sedan, efter ansökan, erhållit godkännande som specialist från Jordbruksverket. Specialist får bara den veterinär kalla sig som innehar detta formella godkännande   ”Specialistkompetens i …”. Jordbruksverket har fastslagit att veterinärer utan formell specialistkompetens men med ett ”specialkunnande” eller ”specialintresse” för ett visst ämnesområde ska använda rätt ord för det och får inte använda titeln ”specialist”. …” Veterinär som innehar högre europeisk eller amerikansk specialistutbildning (”Diplomate”) ska inte heller ange ”specialist.

Titlar
En förteckning över olika relevanta titlar på svenska och engelska finns här (dokumentet kommer att uppdateras).

Historik
De första planerna för vidareutbildningen för landets veterinärer togs av Veterinärmedicinska Sällskapet (SVS) inom Veterinärförbundet på 1990-talet och började med specialiseringsprogram för kliniskt verksamma smådjursveterinärer. Syftet var att veterinärerna i Sverige skulle kunna få en ordnad och väldokumenterad kompetensutveckling inom sina olika specialområden. Utbildningsprogram har sedan dess tagits fram av SVS och senare av Veterinärmedicinska Rådet (VMR) inom områdena hundens och kattens, hästens, nötkreaturens och grisens sjukdomar samt i veterinär folkhälsa (tidigare livsmedelshygien). Inträdeskrav för att börja i utbildningen är svensk veterinärlegitimation.

Statens jordbruksverk är ansvarig myndighet och utfärdar godkännande av specialister.  SVF är utbildningsanordnare på uppdrag av Jordbruksverket och administrerar utbildningsprogrammen som genomförs under handledning på utbildningsplatser runt om i landet.  

Utbildningsplatser och handledare
Utbildningsplatser skall enligt SJVFS 2009:83 vara godkända av Jordbruksverket. Jordbruksverket utfärdar dock från och med 2022 inte längre några sådana godkännanden utan SVF bedömer och godkänner utbildningsplats i varje enskilt fall. Enligt den nya föreskriften som reglerar specialistutbildningarna från och med 2022 finns också möjlighet att genomföra utbildningen på flera tjänstgöringsställen/utbildningsplatser om det behövs för att samtliga kunskapsmål ska kunna uppfyllas. Aspiranten ska lämna uppgifter om verksamheten och varje tjänstgöringsställe ska på förhand godkännas av SVF för de moment och kunskapsmål som veterinären anger ska genomföras/uppfyllas där. Möjligheten till flera tjänstgöringsställen, efter ansökan till SVF, erbjuds nu även de aspiranter som börjat utbildningen före 2022.

Handledare ska, för att vara godkänd, själv inneha specialistkompetens eller kunna uppvisa motsvarande kompetens. 

Vid byte av handledare och/eller utbildningsplats ska detta på förhand godkännas av SVF, kontakta specialistutbildning@svf.se. 

Basutbildning och sidoutbildning
Utbildningar till specialist, enligt SJVFS 2009:83, består av basutbildning som är minst tre års tjänstgöringstid under handledning där olika moment ska uppnås enligt specificerade kunskapskrav. Utöver det krävs sidoutbildning vilken utgörs av kurser, litteraturstudier och i vissa program ett skriftligt arbete. Kraven framgår av respektive utbildningsplan.

Examination
Alla delar av utbildningen ska dokumenteras med intyg. Hela utbildningen ska vara fullgjord med godkänt resultat och dokumentationen ska godkännas av SVF innan aspiranten får gå upp i examination. Examination anordnas, som regel, en gång per år för programmen i sjukdomar hos hund och katt respektive häst. För de övriga programmen planeras examination vid behov för aspiranter som fullgjort utbildningen. Tidsplan för examination, inklusive sista anmälningsdag, publiceras på SVF:s hemsida. 

ESK-grupper
Varje utbildningsprogram har en ESK-grupp (Examinations- och styrkommitté). ESK består av ämnesspecialister och ämneskunniga inom varje område, utses av förbundsledningen på förslag från respektive sektion och har en viktig roll som expert-, bedömnings- och examinationsgrupp i utbildningsprogrammen.

Specifika utbildningsdokument och mer information kan du hitta under respektive specialistprogram till vänster på denna sida.
Om du inte hittar den information du söker här på hemsidan, skicka e-post till specialistutbildning@svf.se
Uppdaterades senast 15 december 2023