Remissvar 2019-2020

2020-12-08
Yttrande från Sveriges Veterinärförbund ang. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om vanliga risker i arbetsmiljön

2020-11-10
Yttrande över betänkandet SOU 2020:51 En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal

2020-10-05
Yttrande avseende remiss från Näringsdepartementet angående Naturvårdsverkets förslag till jakttider (N2020-01735-FJR)

2020-08-25
Yttrande över remiss från Jordbruksverket om Inhämtning av konsekvenser av att ytterligare reglera djurskyddet för gräsänder, fasaner, rapphöns och laxfiskar som sätts ut för jakt- och fiskeändamål.*
Bilaga 1. Förslag till föreskrifter och allmänna råd om hägnade vilda fåglar
Bilaga 2. Konsekvensutredning till Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hägnade vilda fåglar

2020-06-26
Synpunkter från Sveriges Veterinärförbund över remiss från Näringsdepartementet angående Förvaltning eller djurförsök med vilda djur (Rapport 2019:19) (N2019/02558/DL)
Se även SVFs Djurskyddsutskotts kommentar här

2020-06-11
Yttrande över remiss från Näringsdepartementet angående betänkandet av Utredningen om sanktioner vid brott mot djur (SOU 2020:7)

2020-03-29
Remiss om nya slaktregler – för steg mot en hållbar produktion
Svar från SVFs Djurskyddsutskott
Svar från SVFs Sektionen för Veterinär Folkhälsa

2020-03-23
Yttrande avseende remiss från Naturvårdsverket angående preliminära förslag till jakttidsändringar, paket 2 (NV-08122-18)

2020-02-15
Remissvar angående förslag till nya föreskrifter – Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2020:XX) om specialist-kompetens för veterinärer. (dnr 5.7.16-19019/2019)
Remissvar angående förslag till nya föreskrifter – Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2020:XX) om specialist-kompetens för veterinärer. Separat remissvar från Examinations- och styrkommitten steg 1 hund och katt, ESK 1. (dnr 5.7.16-19019/2019)

2020-02-15
Yttrande över samråd från Jordbruksverket angående eventuellt behov av att ytterligare reglera djurskyddet för gräsänder, fasaner, rapphöns och
laxfiskar som sätts ut för jakt- och fiskeändamål (dnr. 5.2.17-10963/2019)

2020-02-14
Yttrande avseende remiss från Naturvårdsverket angående preliminära förslag till jakttidsändringar, paket 1 (NV-08122-18)

2020-01-10
Märkning och registrering av katter – ett förslag och dess konsekvenser (Ds 2019:21) – komplettering till tidigare inskickat remissvar den 20 december 2019

2019-11-20
Synpunkter på förslag till nya djurskyddsföreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter – begränsad remiss angående frågan om separation av valpar och kattungar från sina moderdjur, 5.2.17-7727/17

2019-09-10
Yttrande från Sveriges Veterinärförbund ang. Förslag till föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLFFS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (dnr 3.1.1-2019-044392), respektive Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2019:xx) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit och föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek (dnr 3.1.1-2019-040498)

2019-09-10
Yttrande från Sveriges Veterinärförbund ang. Remiss gällande förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter vid förrättning utförd av Distriktsveterinärerna

2019-03-22
SVF_synpunkter gränsdragning viltforskning förvaltning N2018_03772_DL_190322

2019-02-25
Yttrande ang departementspromemoriam En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EUs nya kontroll förordning 2019

2019-02-01
Anpassningar av svensk lagstiftning med anledning av kommissionens delegerade förordning S2019 00158 FS

 

Uppdaterades senast 15 januari 2021