Arbetstid

Regleras i arbetstidslagen (1982:673)

Lagen gäller om inte kollektivavtal eller lokala kollektivavtal säger annat, ex förtroendearbetstiden hos Distriktsveterinärerna.

Arbetstidslagen innehåller regler om hur mycket du som anställd får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar också upp vad som gäller för nattvila samt regler för jour- och beredskapstid.

Ordinarie arbetstid är max 40 timmar per vecka (i genomsnitt under högst fyra veckor). Övertiden får högst uppgå till 48 timmar under fyra veckor (eller 50 timmar i en kalendermånad). Den sammanlagda arbetstiden under varje sjudagarsperiod får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en period på högst fyra månader.

För mer information, se:  

Uppdaterades senast 28 februari 2024