Etiska regler

(Beslutande av fullmäktige 1998)
Nedanstående regler gäller för medlem av Sveriges Veterinärförbund oavsett om den veterinära verksamheten bedrivs i Sverige eller annat land

§ 1
Veterinär skall i sin yrkesverksamhet samvetsgrant tillämpa vetenskap och beprövad erfarenhet och alltid visa omsorg om djurens hälsa och välbefinnande.

§ 2
Veterinär skall ständigt upprätthålla och öka sina kunskaper samt följa den vetenskapliga och praktiska utvecklingen inom sina verksamhetsområden.

§ 3
Veterinär skall inte meddela råd och föreskrifter, behandla djur eller utfärda recept, utan att först ha gjort noggrann undersökning eller på annat sätt skaffat sig erforderlig kännedom om fallet eller ärendet.

§ 4
Veterinärs uppträdande och handläggning av ärenden skall vara korrekt samt sådant att förtroendet för veterinärkåren upprätthålls. Veterinär skall vinnlägga sig om att inte föra förtrolig information vidare.

§ 5
Veterinär skall visa sina klienter hänsyn och ge korrekt och saklig information. Veterinär skall endast utföra de undersökningar och behandlingar som kan anses berättigade.

§ 6
Veterinär skall anlita eller remittera till annan sakkunskap om han/hon vid undersökning, behandling eller utlåtande bedömer detta nödvändigt. Veterinär skall tillmötesgå djurägares rimliga önskemål om att rådfråga annan veterinär och skall till denne meddela sina egna iakttagelser och åtgärder.

§ 7
Veterinär som bedriver klinisk verksamhet skall upplysa om hur djurägare kan få kontakt med tjänstgörande veterinär, då den egna verksamheten inte upprätthålles.

§ 8
Veterinär skall vid klinisk verksamhet på animalieproducerande djur alltid ta hänsyn till de slutliga livsmedlens hygien, säkerhet och kvalitet.

§ 9
Veterinär skall i intyg eller utlåtande uppgiva endast vad han/hon efter noggrann prövning anser sig kunna styrka. Därvid skall Sveriges Veterinärförbunds regler för intygsskrivning/utlåtande följas.

§ 10
Veterinär skall vid annonsering eller annan marknadsföring lämna sakliga upplysningar. Därvid skall Sveriges Veterinärförbunds regler för annonsering m.m. följas.

§ 11
Vid medverkan eller framträdande i massmedia skall veterinär lämna sakliga och vederhäftiga uppgifter i veterinärmedicinska frågor i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

§ 12
Veterinär skall utan att åsidosätta djurens hälsa och välbefinnande stödja och hjälpa sina kollegor samt visa hänsyn och respekt för deras verksamhet.

§ 13
Veterinär skall på begäran lämna uppgift om beräknad kostnad för ingrepp eller åtgärd. Vid mer kostsamma åtgärder skall veterinären informera djurägaren om beräknad kostnad och eventuella alternativa behandlingar.

§ 14
Veterinärmedicinsk klinisk verksamhet skall uppfylla Sveriges Veterinärförbunds minimikrav för mottagning av djur.

§ 15
Frågor angående efterlevnad, tillämpning och tolkning av dessa regler handläggs av Sveriges Veterinärförbunds styrelse.

Uppdaterades senast 23 februari 2021