Regler för djurmottagning

(Beslutade av fullmäktige 1998.)
Sveriges Veterinärförbund rekommenderar följande minimikrav för djurmottagningar

Definition
Med mottagning av djur avses verksamhet där djursjukvård bedrivs regelbundet mot betalning. Mottagning som tillkännages under rubriken Veterinärer - legitimerade i telefonkatalog, eller genom annan annonsering, skyltning och dylikt är alltid att betrakta som mottagning av djur.

Allmänna regler
Den veterinärmedicinska verksamheten skall ledas av legitimerad veterinär. Kompetensen hos veterinär och övrig personal skall kontinuerligt utvecklas.

Resurser skall finnas så att verksamheten kan bedrivas på ett från hygien- och smittskyddssynpunkt invändningsfritt sätt (se även SJVFS 2013:14, saknr K112). Möjlighet att sterilisera instrument skall finnas, liksom resurser att på ett godtagbart sätt sköta rengöring och smittrening av utrustning och lokaler.

För verksamheten skall disponeras ändamålsenliga lokaler bestående av ett väntrum (gäller ej vid mottagning av stordjur) och ett eller flera mottagningsrum.

Mottagningen skall, där så krävs, vara godkänd av berörda myndigheter.

Mottagningsrum
Mottagningsrummet skall uteslutande vara avsett för bedrivande av djursjukvård. Det skall vara så utformat att tillräcklig plats finns för djur, personal och djurägare under undersökning och behandling. Golv, väggar och inventarier skall vara lätta att rengöra.

Mottagningen skall vara utrustat med:
- god allmänbelysning kompletterad med riktbar undersökningslampa,
- ändamålsenlig utrustning,
- handfat eller diskho med rinnande varmt och kallt vatten,
vid smådjursmottagning:
- ett ändamålsenligt, lätt rengörbart undersökningsbord som går att desinficera,
vid stordjursmottagning:
- undersökningsspilta eller annan jämförbar anordning för fixering av djur.

Medicin, kanyler och sprutor skall förvaras enligt gällande bestämmelser. All utrustning och förbrukningsmaterial skall förvaras på ett ordningsamt och hygieniskt sätt.

Väntrum
Väntrummet skall vara dimensionerat så att det är anpassat till mottagningens patientunderlag. Kravet på väntrum gäller ej vid mottagning av stordjur. Såväl vid smådjursmottagning som stordjursmottagning skall toalett med möjlighet till handtvätt kunna anvisas.

Verksamhetens bedrivande
Veterinären skall i sin verksamhet följa Sveriges Veterinärförbunds stadgar, etiska regler samt regler för annonsering.

Patientjournaler skall föras enligt gällande regler. Journaler skall innehålla uppgifter om identitet av djur och djurägare samt anamnes, status, upplysning om utförda undersökningar, diagnos och behandling.

Veterinär och övrig personal skall bära ändamålsenliga skyddskläder.

Rutiner skall finnas för att vid behov remittera patienter till annan veterinär inrättning.

Mottagningen skall ha tillkännagivna telefontider. Under tid då mottagningens personal inte svarar på telefon skall olycksfall och akuta sjukdomsfall hänvisas till annan inrättning för djursjukvård.

Godtagbara hanteringsrutiner för riskavfall och döda djur skall finnas.

Särskilda regler för stordjursmottagningar
Utöver ovanstående regler gäller följande för stordjursmottagning:

Särskilt utrymme skall finnas för av- och pålastning av hästar och andra stordjur.

Om hältundersökningar göres vid mottagningen skall lämpligt underlag finnas för sådana undersökningar.

------------------

Dessa regler trädde i kraft den 1 januari 1999.

Uppdaterades senast 23 februari 2021