Regler vid intygsskrivning/ utlåtande

§ 1. En veterinär skall endast intyga omständigheter som han/hon har personlig kännedom om, han/hon själv kan försäkra sig om, eller som är föremål för bekräftande intyg utfärdat av annan veterinär med personlig kännedom om omständigheterna i fråga och som är behörig att utfärda sådant intyg. Omständigheter som en veterinär inte har kännedom om och som inte är föremål för bekräftande intyg skall inte intygas av veterinären utan av de personer som har kännedom om dessa, t ex djurägaren, uppfödaren, eller transportören.

§ 2. En veterinär skall sätta sig in i och följa gällande jävsregler vid utfärdande av intyg/utlåtande. *

§ 3. Intyg/utlåtande skall vara utformade så att de är lättförståeliga. Använda ord eller uttryck skall i sitt sammanhang vara entydiga.

§ 4. Av intyget/utlåtandet skall klart framgå anledningen till att det skrivs och på vems uppdrag det sker.

§ 5. Finns identitetsmärkning av djur eller identitetsstämpel på varor skall detta efter kontroll alltid anges. Saknar djur identitetsmärkning skall fullständigt signalement anges, dock ej då detta är praktiskt omöjligt, t ex daggamla kycklingar.

§ 6. Om ett intyg/utlåtande innehåller uppgifter om att vissa krav enligt lag är uppfyllda, skall intyget åtföljas av utdrag ur lagtexten i fråga.

§ 7. Intyg/utlåtande skall alltid utfärdas och användas i original. Fotokopior får inte användas.

§ 8. Intyg/utlåtande skall innehålla beskrivning av art och omfattning av de utredningar och undersökningar som utgör underlag för intyget/utlåtandet. Tid och plats för dessa skall anges.

§ 9. Då färdigt formulär används skall alla markerade platser för uppgifter fyllas i. Uppgift som inte kan besvaras ifylles med ett streck. En avslutad beskrivning skall efterföljas av ett långt streck, så att ytterligare uppgifter inte kan tilläggas.

§ 10. En veterinär skall inte utfärda intyg/utlåtande på främmande språk om inte veterinären har tillfredsställande kunskaper i detta eller intygsformuläret är åtföljt av tillfredsställande översättning.

§ 11. Innan ett intyg undertecknas skall veterinären försäkra sig om att:

a) intyget ifyllts, undertecknats och stämplats med en bläckfärg som försvårar fotokopiering, dvs svart färg skall inte användas,

b) intyget inte innehåller några ändringar utöver sådana som enligt intygsformuläret är tillåtna - varje sådan ändring skall vara signerad och stämplad av intygande veterinär,

c) intyget, utöver intygande veterinärs underskrift, innehåller namnförtydligande, titel, adress och telefonnummer - i relevanta fall skall intyget vara stämplat med veterinärens tjänstestämpel,

d) intyget är daterat (datum för utfärdandet).

* Som vägledning vad gäller begreppet "jäv", se följande utdrag ur Förvaltningslagen  

Utdrag ur förvaltningslagen:

Jäv

16 §   Den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett sätt som kan påverka myndighetens beslut i ärendet är jävig om   1. han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
   2. han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
   3. han eller hon har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende hos en annan myndighet och till följd av detta redan har tagit ställning till frågor som myndigheten ska pröva i egenskap av överordnad instans, eller
   4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.

Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska myndigheten bortse från jäv.

17 §   Den som är jävig får inte ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs. Han eller hon får dock utföra sådana uppgifter som inte någon annan kan utföra utan att handläggningen försenas avsevärt.

18 §   Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig ska omedelbart anmäla detta till myndigheten.

En myndighet ska pröva en jävsfråga så snart som möjligt.

Den som jävet gäller får ta del i prövningen av jävsfrågan endast om det krävs för att myndigheten ska vara beslutsför och någon ersättare inte kan kallas in utan att prövningen försenas avsevärt.

Uppdaterades senast 23 februari 2021