Nötkreatur

Specialistkompetens i sjukdomar hos nötkreatur

Utbildningsprogrammet ny-startar 2024 efter att ha legat nere under många år. Det finns endast ett fåtal veterinärer som, sedan tidigare, erhållit titeln Specialistkompetens i sjukdomar hos nötkreatur. 

Jordbruksverket har det författningsstyrda ansvaret för specialistutbildningsprogrammen. Utbildningsanordnare, på uppdrag av Jordbruksverket, är Sveriges Veterinärförbund (SVF). 

Sedan 1 januari 2022 regleras specialistutbildningarna av en ny föreskrift (SJVFS 2021:25). Den innebär vissa ändrade villkor men utbildningens innehåll och upplägg är i stort sett som tidigare.

Utbildning
Specialistutbildningen för sjukdomar hos nötkreatur omfattar, i enlighet med föreskriften, de båda huvudområdena

  • Diagnos och behandling av det individuella djuret
  • Strategiskt djurhälsoarbete på besättningsnivå.

Utbildningsprogrammet tar minst tre år på heltid och består av fyra delmoment: handledd tjänstgöring, kompletterande utbildning i form av kurser och liknande, litteraturstudier samt ett självständigt skriftligt arbete.

Den handledda tjänstgöringen ska ske under godkänd handledare på ett eller flera tjänstgöringsställen med syfte att uppnå samtliga de specificerade kunskapskrav som finns uppställda för utbildningsprogrammet. Huvudhandledaren kan utse biträdande handledare vid behov, till exempel på ett övrigt tjänstgöringsställe om aspiranten har flera tjänstgöringsställen.

Handledarna måste vara av Jordbruksverket godkänd specialister inom området sjukdomar hos nötkreatur eller inneha motsvarande kompetens. Se vidare nedan under ”Handledare”.

Innan utbildningen får påbörjas ska veterinären och huvudhandledaren ta fram en individuell utbildningsplan i en särskild mall som ska lämnas in och godkännas av utbildningsanordnaren. I utbildningsplanen anges handledare, och varje tjänstgöringsställes verksamhet beskrivs så det framgår att det är möjligt att uppfylla de kunskapsmål och krav som veterinären angett ska uppfyllas där.  

Utbildningen avslutas med en examination efter att utbildningens fyra delmoment är genomförda och samtliga utbildningskrav och praktiska kunskapsmål är uppfyllda med godkänd dokumentation.

Efter godkänd examination erhålls ett examensbevis från SVF som utgör grunden för ansökan om godkännande som specialist, med titeln ”Specialistkompetens i sjukdomar hos nötkreatur”. Ansökan om specialistkompetens görs hos Jordbruksverket via en e-tjänst – se https://jordbruksverket.se

Utbildningsplan och författningar
Utbildningsplanen för sjukdomar hos nötkreatur med bilagor, inklusive specificerade kunskapsmål (bilaga 1) hittar du här. De specificerade kunskapsmålen är en förteckning av de moment, färdigheter och kompetenser som aspiranten ska ha uppnått under utbildningstiden och som, bland annat, prövas i examinationen.

Dokument och information som gäller enbart det nya programmet i sjukdomar hos nötkreatur ligger under ”Steg 1 – fr o m 2022” och programrubriken ” Nötkreatur” - till vänster på denna sida (flera av dokumenten är bilagor till utbildningsplanen). Dokument som gäller både nötkreatur och andra steg 1-program, ligger under rubriken ”steg 1 - gemensamma dokument” till vänster här på sidan.  

På Jordbruksverkets hemsida (https://jordbruksverket.se) finns samtliga författningstexter (lag, förordning och föreskrift) som reglerar specialistutbildningen. Se särskilt föreskriften SJVFS 2021:25. Den kan du också hitta här. I den regleras ramarna för utbildningen och i bilagorna finns förteckning av Jordbruksverkets övergripande kunskapsmål för respektive utbildningsprogram, som ska vara uppfyllda (för nötkreatur i bilaga 3).

Handledare 
Handledarna har en viktig uppgift och ska stödja och vägleda aspiranten genom utbildningsprogrammet och vara behjälpliga i samband med det skriftliga arbetet. Både huvudhandledare och biträdande handledare ska i första hand vara av Jordbruksverket godkänd specialist i sjukdomar hos nötkreatur eller i andra hand inneha motsvarande kunskaper och kompetens (4 kap 5 § SJVFS 2021:25).

Veterinär som inte innehar formell specialistkompetens kan, om det finns särskilda skäl, ansöka hos ESK om att få sin kompetens bedömd och godkänd för handledarskap. Se information på https://www.svf.se/specialistutbildning/steg-1-fr-o-m-2022/notkreatur/handledare-utan-specialistkompetens-ansokan/. På grund av att det endast finns ett fåtal av Jordbruksverket godkända specialister i sjukdomar hos nötkreatur och att endast ett fåtal veterinärer bedöms inneha ”motsvarande kompetens” inom både diagnos och behandling av det individuella djuret och strategiskt djurhälsoarbete på besättningsnivå är det, tills vidare, möjligt att ansöka om godkännande som handledare inom enbart ett av områdena. Dock ska det inom varje aspirants handledargrupp finnas komplett specialistkompetens eller motsvarande inom båda områdena. Handledargruppens samlade kompetens ska godkännas av ESK innan utbildningen får påbörjas.

Examinations- och Styrkommittén (ESK)  
Ledamöter i ESK-nöt utses av Veterinärförbundets ledning på förslag från Veterinärmedicinska rådet utifrån yrkesmässiga och vetenskapliga expertmeriter. ESK ansvarar bland annat för granskning och bedömning av den individuella utbildningsplanen, skriftliga arbeten, bedömer kursinnehåll och kurssammansättning samt genomför examinationen. 

Veterinärförbundet anordnar och administrerar utbildningsprogrammen och förvaltar register över antagna aspiranter, examinationsresultat och utfärdade examensbevis. Förbundskansliet sköter kontakten med ESK, aspiranter och handledare under utbildningstiden.

Aspiranten ansvarar för att hålla sig uppdaterad med aktuell information om utbildningsprogrammet på SVF:s hemsida samt hålla sina kontaktuppgifter, inklusive e-postadress uppdaterade hos SVF. Det är aspiranten som är ansvarig för att hela utbildningen fullgörs enligt utbildningskraven och att de olika momenten genomförs och dokumenteras. 

Information om ansökan till specialistprogrammet i sjukdomar hos nötkreatur inklusive blankett finns här.

För kontakt med SVF:s kansli, skicka e-post till specialistutbildning@svf.se

Uppdaterades senast 28 juni 2024