Samverkansgruppen för hundvälfärd

Samverkansgruppen för hundvälfärd är en grupp för samråd mellan intressenter för hundvälfärd med syfte att i samverkan utveckla och implementera åtgärder för en förbättrad hundhälsa. I gruppen finns representanter från Sveriges Veterinärförbund, Jordbruksverket, Länsveterinärerna, Sveriges lantbruksuniversitet, Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), Svenska kennelklubben och VeTA bolaget.

Ett av områdena som är prioriterade i Samverkansgruppen för hundvälfärd är arbete för att utveckla och implementera åtgärder för en förbättrad hundhälsa och specifikt att motverka effekter av exteriöra överdrifter. Två av områdena man arbetat med är avel i brakycefala raser och shar pei.

Samverkansgruppen har även kontinuerligt arbetat med att upplysa reklam-och mediabranschen om användningen av dessa raser genom kontakt och brev till tex Resumé, Sveriges television och produktionsbolag. Samverkansgruppen arbetar också med smuggelhundsproblematiken genom olika kampanjer, som att informera allmänheten via sociala media samt dags-och kvällstidningar med tex kortfilmer och reportage om illegal införsel och hundsmuggling.

Avel i brakycefala hundraser

Hälsoproblem förknippade med brakycefali uppmärksammades internationellt och i Sverige runt år 2000. I anslutning till det s.k. trubbnosuppropet 2015 aktualiserades behovet av en samverkan för att påverka aveln i dessa raser. Arbetsgrupper bildades inom följande områden och har resulterat i

Artiklar i Svensk veterinärtidning:
Vad har hänt sedan trubbnosuppropet? (SVT, 2017)
Rapportering av operationer och dödsfall hos brakycefala hundar (SVT 5, 2018)
Kirurgiska ingrepp utförda i Sverige på brakycefala hundar med andningsproblem (SVT 2, 2018)

Internationell samverkan

Dog Health Workshop med brakycefalt tema
På svenskt initiativ hölls 2012 en första internationell workshop med olika intressenter inom hundvälfärd med uppföljande möten i Tyskland, Frankrike och England: dogwellnet.com/content/ipfd-international-dog-health-workshops/

International Partnership for Dogs (IPFD)                                                                                     
Internationell multinationell/multistakeholder organisation kring hundvälfärd med hemsidan DogWellNet

International Working Group on Extreme Conformation
Vid senaste Dog Health Workshop 2019 etableras en internationell multistakeholder grupp kring exteriöra överdrifter med de svenska och engelska samverkansgrupperna som förebilder. 

Avel av Shar pei

  • Samråd kring avel aktualiserades 2007
  • Hälsoprogram med rapportering av genomförda ingrepp i form av s.k. Eye- tacking och besiktning av avelsdjur och födda valpar: Hälsoprogram för shar pei
  • Genetiskt test för identifiering av individer med ökad produktion av hyaluronsyra och ökad risk för Shar- Pei Autoimmune Auto Inflammatory Disease: DNA-test SPAI

Publikationer 
Ögonhälsoprojekt för shar pei, (SVT 16, 2010): www.skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/ovrigt/ogonhalsoprojekt-for-shar-pei.pdf

Olsson, M., 2012. Uncovering a Novel Pathway for Autoinflammation: With a Little Help from a Wrinkled Friend (Doctoral dissertation, Acta Universitatis Upsaliensis): https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:563671/FULLTEXT01.pdf

Uppdaterades senast 17 juni 2024