Forskningsmedel samt medel till understöd

Villkor för utdelning av medel

Agrias understödsfond

Fonden riktar sig till veterinärer. Medel får utdelas som understöd till behövande veterinär och efter dennes död även till behövande efterlevande familj. Behovet ska kunna styrkas.

Om behov av understöd inte tar i anspråk hela det aktuella utdelningsbara beloppet ur fonden får detta även gå till främjande av vetenskaplig forskning inom det veterinärmedicinska området. För närvarande är det ackumulerade utdelningsbara beloppet ovanligt högt, ca 600 tkr. 

Sveriges Veterinärförbunds understödsfond

Fonden riktar sig till medlemmar i Sveriges Veterinärförbund. Medel får utdelas som understöd till behövande medlem i Sveriges Veterinärförbund samt behövande efterlevande till förbundsmedlem. Behovet ska kunna styrkas.

Regler för ansökan

Ansökan om understöd

Ansökan om medel för understöd ska göra på särskild blankett, som kan laddas ner här.

Ansökan om forskningsmedel

Ansökan ställs till Sveriges Veterinärförbunds styrelse.

Den sökande ansvarar för att erforderliga tillstånd och godkännande finns innan forskningen startar. För projekt som beviljas informerar förbundet om återrapportering.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter i den ordning som anges här:

 • Sökandes namn, telefon, e-postadress och arbetsplats samt arbetsplatsens fullständiga postadress
 • Forskningsprojektets titel
 • Sammanfattning/beskrivning av forskningsprojekt (max 1200 tecken inklusive blanksteg)
 • Projektets relevans
 • Projektbeskrivning/projektplan (max 12 000 tecken inkl blanksteg), skall lämnas som bilaga vilken ska innehålla följande:
  • Bakgrund
  • Syfte samt hypotes, övergripande och specifika
  • Material och metoder
  • Beskrivning av genomförande
  • Tidsplan
  • Referenslista
 • Kostnadsspecifikation
  • Specificera material, analyser mm med antal, pris per enhet etc och summa kostnader. Specificera för arbete: Omfattning, vem det avser och kostnad för lön plus LKP och evt OH-påslag.
 • Förmedling av forskningsresultat. Beskriv hur och till vem/vilka projektets resultat kommer att förmedlas.
 • Bifoga som bilaga kort CV för den sökande inklusive publikationslista på totalt max två A4-sidor (font minst 11 pt). Fokusera i CV på det som är relevant för ansökan/projektet.

Ansökningstid och adressuppgifter

 För både ansökan om understöd och forskningsmedel

 • Skannad version av ansökan signerad av den sökande, samt bilagor ska ha kommit Sveriges Veterinärförbund tillhanda via e-post kansli@svf.se senast 9 november 2020.
 • Originalet av ansökan med bilagor insänds via vanlig post, Sveriges Veterinärförbund tillhanda senast 16 november 2020 på adress Box 12 709, 112 94 Stockholm.
 • Ansökan är giltig först när Sveriges Veterinärförbund mottagit originalet enligt föregående punkt.

För ansökan om forskningsmedel

 • Originalet av ansökan som skickas via vanlig post måste vara undertecknat av både den sökande och den chef (prefekt eller motsvarande) som formellt är ansvarig för medlens förvaltande och som ska godkänna ansökan.
 • Den skannade versionen av ansökan via e-post accepteras med underskrift endast av den sökande. Ansökan är dock giltig först när fullständigt signerat original kommit Sveriges Veterinärförbund tillhanda via vanlig post senast 16 november 2020.

 

Uppdaterades senast 24 september 2020