Forskningsmedel samt medel till understöd

Villkor för utdelning av medel

Sveriges Veterinärförbunds understödsfond
Fonden riktar sig till medlemmar i Sveriges Veterinärförbund. Medel får utdelas som understöd till behövande medlem i Sveriges Veterinärförbund samt behövande efterlevande till förbundsmedlem. Behovet ska kunna styrkas. Understödet får uppgå till högst ett prisbasbelopp per person och år.

Agria försäkringsbolags understödsfond
Fonden riktar sig enbart till veterinärer. Medel får utdelas som understöd till behövande veterinär och efter dennes död även till behövande efterlevande familj. Behovet ska kunna styrkas. Understödet får uppgå till högst ett prisbasbelopp per person och år.

Om behov av understöd inte tar i anspråk hela det aktuella utdelningsbara beloppet ur fonden får detta även gå till främjande av vetenskaplig forskning inom det veterinärmedicinska området. I år är det totala utdelningsbara beloppet cirka 2,5 mkr kronor.


Regler för ansökan

Ansökan om understöd
Gäller både Sveriges Veterinärförbunds understödsfond och Agrias understödsfond. Ansökan om medel för understöd ska göra på särskild blankett, som kan laddas ner här.

Ansökan om forskningsmedel från Agrias understödsfond
Ansökan ska ställas till Sveriges Veterinärförbunds styrelse.

Den sökande ansvarar för att erforderliga tillstånd och godkännande finns innan forskningen startar. Utbetalning av medel sker först då sådan dokumentation tillställts Sveriges Veterinärförbund. För projekt som beviljas informerar förbundet om återrapportering.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter i den ordning som anges här:

 • Sökandes namn, telefon, e-postadress och arbetsplats samt arbetsplatsens fullständiga postadress.
 • Forskningsprojektets titel
 • Sammanfattning/beskrivning av forskningsprojekt (max 1200 tecken inklusive blanksteg)
 • Projektets relevans
 • Projektbeskrivning/projektplan (max 12 000 tecken inkl blanksteg). Lämnas som bilaga. Denna ska innehålla följande:
  • Bakgrund
  • Syfte samt hypotes, övergripande och specifika
  • Material och metoder
  • Beskrivning av genomförande
  • Tidsplan
  • Referenslista
 • Kostnadsspecifikation
  • Specificera material, analyser mm med antal, pris per enhet etc och summa kostnader. Specificera för arbete: Omfattning, vem det avser och kostnad för lön plus LKP och evt OH-påslag.
 • Förmedling av forskningsresultat. Beskriv hur och till vem/vilka projektets resultat kommer att förmedlas.
 • Kort CV för den sökande inklusive publikationslista - på totalt max två A4-sidor (font minst 11 pt). Fokusera i CV på det som är relevant för ansökan/projektet. Lämnas som bilaga

 

Ansökningstid, signering och adressuppgifter

För ansökan om understöd

 • Skannad version av ansökan signerad av den sökande, samt bilagor ska ha kommit Sveriges Veterinärförbund tillhanda via e-post kansli@svf.se senast 7 november 2022.
 • Originalet av den signerade ansökan med bilagor insänds via vanlig post, Sveriges Veterinärförbund tillhanda senast 14 november 2022 på adress Box 12 709, 112 94 Stockholm.
 • Ansökan är giltig först när Sveriges Veterinärförbund mottagit originalet enligt föregående punkt.

För ansökan om forskningsmedel

 • Skannad version av ansökan samt bilagor ska ha kommit Sveriges Veterinärförbund tillhanda via e-post kansli@svf.se senast 7 november 2022. På den versionen accepteras om enbart den sökande har hunnit signera.
 • Det komplett bläcksignerade (se nedan) originalet av ansökan med bilagor insänds via vanlig post, Sveriges Veterinärförbund tillhanda senast 14 november 2022 på adress Box 12 709, 112 94 Stockholm.

  Komplett signerad ansökan måste vara undertecknad av både den sökande och den chef (prefekt eller motsvarande) som formellt är ansvarig för medlens förvaltande och som genom signaturen godkänner ansökan.
 • I de fall elektronisk signering (som har e-legitimering med BankID) används för sökande och chef krävs inte original med bläckunderskrift via vanlig post utan även den komplett elektroniskt signerade versionen kan skickas med e-post.
 • Ansökan är giltig först när Sveriges Veterinärförbund mottagit komplett signerad ansökan enligt ovan inklusive bilagor inom föreskriven tid (senast 14 november).
Uppdaterades senast 09 september 2022