Svensk specialistutbildning - ny föreskrift

Från och med den 1 januari 2022 gäller en ny föreskrift för specialistutbildningarna (SJV 2021:25, C25). I korthet innebär den bl.a. att Sveriges Veterinärförbund tar över de delar av administrationen som tidigare utfördes av Jordbruksverket. Det betyder att ansökan till specialistutbildning från det datumet ska skickas till Sveriges Veterinärförbund. Jordbruksverket kommer dock fortsättningsvis att utfärda intyg efter fullgjord utbildning.

Vi kommer löpande lägga upp ny information här när det finns.

 

Du som påbörjat din utbildning innan 1 januari 2022 fortsätter i princip som förut. Kunskapskraven är enligt den utbildningsplan du antogs till. Den tid och de delar av utbildningen som du genomfört får du tillgodoräkna dig med samma dokumentation som hittills. I vissa avseenden kommer den nya föreskriften och nya regler att börja gälla även för dig. Mer information om det kommer att presenteras när utbildningsplanerna är klara. 

Uppdatering 230330
Tillgodoräknande av tid m.m. innan antagningsprocessen kan starta
Du som vill påbörja specialistutbildning kan, i avvaktan på att formell ansöknings- och antagningsprocess kan starta, få tillgodoräkna dig handledd tjänstgöringstid du genomför nu, på vissa villkor. Möjligheten till tillgodoräknande enligt nedan gäller både Steg 1 (djurslagsspecialisering) och Steg 2 (ämnesspecialisering). 

Du kan få tillgodoräkna dig handledd tjänstgöringstid och kurser som genomförts under upp till tre år innan antagning till specialistutbildningen. Från och med 1 jan 2022 fram till dess att antagning enligt den nya föreskriften (SJVFS 2021:25; C25) kan ske, får tiden räknas till 100 % (annars till 50 %). Tjänstgöringen ska ha genomförts under handledning av godkänd handledare (måste vara av Jordbruksverket godkänd specialist inom det område utbildningen avser) och det finns även andra villkor.

För mer fullständig information om tillgodoräknande - klicka här

Denna handledare måste dels intyga din handledda tjänstgöringstid, dels intyga de moment etc du genomför under den här tiden. Detta för ni sen över i den loggbok som ska användas under utbildningen enligt SJVFS 2021:25. Handledaren anmäls i den individuella utbildningsplan du ska upprätta och skicka in vid den formella antagningen. Det är alltid den sökande som själv vidtalar handledare.

Övergripande innehåll i specialistutbildningarna är beskrivet i föreskriften (SJVFS 2021:25, saknr C25). Då det gäller enskilda moment som ska genomföras och specifika mål som ska uppnås kan tills vidare de tidigare gällande utbildningsplanerna m.m. för respektive program användas som riktlinje (se i listan till vänster här på webbsidan). Notera journalnummer/-uppgifter relaterade till de moment du genomför (ex vis en operation) och fall du handlägger, som handledaren får signera - som underlag för att styrka att du genomfört ett moment, nått ett kunskapsmål etc. Som sen kan föras över i loggboken.


Nya specialistutbildningen i korthet

  • Man kan anmäla sitt intresse till Sveriges Veterinärförbund att man vill påbörja en specialistutbildning.
  • När de nya utbildningsplanerna är godkända öppnas antagningen och då erhåller anmälda personer underlag för att ansöka om att få börja sin specialistutbildning. Tillsammans med sin huvudhandledare ska den individuella utbildningsplanen fyllas i och skickas in som ska granskas och godkännas av Sveriges Veterinärförbund (denna punkt börjar gälla när utbildningsplanerna är klara). 
  • Det kommer i framtiden finnas fler specialistområden.
  • Nya utbildningsplaner är under revidering.
  • Nya detaljerade krav för respektive utbildning kommer framgå i de nya utbildningsplanerna.
  • När examination är genomförd med godkänt resultat ansöker man om godkännande som specialist hos Jordbruksverket.

Anmälan
Klicka här för att läsa hur du anmäler dig till en specialistutbildning. Din anmälan kommer dock hanteras först när antagningen öppnar vilket blir när utbildningsplanen för den utbildning du anmält dig till är färdigställd.

 

Frågor, anmälan eller dokument skickas till specialistutbildning@svf.se

Uppdaterades senast 13 april 2023