Jordbruksverket negligerar djurskyddet för vilda djur som används i förvaltning

C29AFD8E 453C 4670 95D5 C8EAC0F0D38E
Jordbruksverkets har lämnat sin ” Rapport - Förvaltning eller djurförsök med vilda djur?” till regeringen. Uppdraget från regeringen innebar att Jordbruksverket, tillsammans med Naturvårdsverket och Havs-och vattenmyndigheten, skulle se över gränsdragningen mellan vad som är förvaltning (beståndsuppskattningar, populations- och miljöövervakning, flytt och utplacering av vilda djur, etc.) respektive djurförsök med vilt och fisk. Sveriges Veterinärförbund, som deltagit i samråd och lämnat synpunkter, är mycket kritiska till rapporten.

I Jordbruksverkets uppdrag ingick att säkerställa djurskyddet för vilda djur oavsett inom vilket lagstiftningsområde verksamheten (forskning eller förvaltning) faller. Djur som används i forskning omfattas av djurskyddslagen och föreskrifterna för försöksdjur med krav på etisk prövning, kriterier för när ett försök ska avbrytas, specifika kompetenskrav och djurskyddskontroll. Djur i förvaltning hamnar under jakt- och fiskelagstiftning och i vissa fall miljöbalken och artskyddsförordningen, där djurskyddet vid förvaltningsåtgärder är svagt eller saknas. Idag åtnjuter alltså vilda djur olika skydd beroende på om de klassificeras som försöksdjur eller om de används inom förvaltning. Oavsett i vilken kategori vilda djur placeras, så används samma metoder och hantering vid infångande, sövning, märkning, applicering av sändare, provtagning, operativa ingrepp, avlivning och transport. I rapporten föreslås dock inga förändringar som skulle säkerställa djurskyddet för de djur som används i förvaltning.

- Det är inte rimligt och försvarbart att vilda djur som utsätts för samma risker och lidande inte ska omfattas av samma djurskydd, menar Johan Lindsjö, ledamot i Veterinärförbundets djurskyddsutskott.

- Veterinärförbundet har framfört till Jordbruksverket att vilda djur som tillfälligt hålls av människan och utsätts för invasiva ingrepp (infångande, sövning, provtagning, etc.) bör omfattas av djurskyddslagen, säger Johan Lindsjö. Därför är Jordbruksverkets förslag om att enbart vissa operativa ingrepp kan leda till att viss förvaltningsverksamhet klassas som djurförsök och därmed omfattas av djurskyddslagen, otillräckligt.

Veterinärförbundet tycker det är bra att Jordbruksverket vill se en viltspecialiserad försöksdjursetisk nämnd, men menar att inte enbart viltforskning ska omfattas. Förbundet anser att både viltforskningsprojekt och förvaltningsåtgärder ska genomgå en etisk prövning som väger lidandet för det enskilda djuret mot forsknings- och förvaltningsbehov (samhällsnytta) och granskar verksamheterna enligt 3R-principerna (ersättning, minskning och förbättring).

- En etisk prövning stärker djurskyddet och stimulerar utvecklingen av mer djurvänliga tekniker och metoder, menar Johan Lindsjö.

Veterinärförbundet anser att det är olämpligt att, såsom Jordbruksverket föreslår, utövarna på egen hand ska avgöra om en verksamhet är forskning eller förvaltning.

- Det är förvånande och tråkigt att Jordbruksverket, som under utredningens gång poängterat vikten av ett gott djurskydd för alla vilda djur som används av människan, inte tagit chansen att föra djurskyddet framåt, säger Johan Lindsjö. Vi får hoppas att regeringen uppmärksammar detta.

Remissvaret från Sveriges Veterinärförbund kan läsas här.

Här kan rapporten läsas i sin helhet.

Uppdaterades senast 09 september 2019