Examination

Ur Bilaga 3 till utbildningsplaner för specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt, respektive häst:

Examinationsförfarande:

  • Sveriges Veterinärförbund anordnar examinationer inom ramen för rubricerade utbildningsplan.
  • Veterinär som genomgått utbildning enligt rubricerad utbildningsplan får ansöka om att genomgå examination.
  • Examination anordnas högst en gång årligen.
  • ESK för respektive utbildning ansvarar för planering och genomförande av examinationer.
  • Examination ska tillkännages genom annons i Svensk Veterinärtidning, samt genom personligt meddelande till aspiranter, minst tre månader före examinationen.
  • Examination ska omfatta ett skriftligt prov samt ett muntligt förhör. Vid den slutliga bedömningen tas hänsyn till båda delarna. Examinationen genomförs av ledamöterna i respektive ESK och i förekommande fall adjungerade examinatorer.

Kunskapskrav
Huvudsyftet med examinationen är att pröva veterinärernas förmåga att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet. Examinationsfrågorna ska därför beröra praktiskt handläggande av fall i klinisk verksamhet. För godkänt resultat krävs att veterinären behärskar ämnesområden som framgår av utbildningsplanens kunskapskrav.

Beslut om godkännande respektive underkännande
Rättning av skriftliga prov sker omedelbart efter slutfört prov. Rättningen ska vara slutförd innan muntligt förhör påbörjas. Efter avslutade muntliga förhör överlägger ESK (i förekommande fall tillsammans med adjungerade), varefter beslut om godkännande respektive underkännande fattas av ESK för varje enskild veterinär som examinerats. Majoritetsbeslut gäller vid oenighet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Aspiranten meddelas endast godkänt respektive underkänt examinationsresultat.
Intyg om specialistkompetens utfärdas av SVF och överlämnas till godkänd veterinär. Som regel ska intyget överlämnas respektive besked om underkännande meddelas samma dag som examinationen, dock senast inom två veckor.

 

Anmälan till examination:

Innan man får anmäla sig till examinationen ska alla delar av utbildningen vara godkända (tjänstgöring, kurser, skriftligt arbete). Det innebär att alla intyg bör skickas in minst en månad innan sista anmälningsdag för att hinna få allt godkänt. 

Anmälan och dokument mailas till specialistutbildning@svf.se.

Uppdaterades senast 22 maj 2023