2017-05-03

Legitimationen är en kvalitetsstämpel

För en tid sedan fick SVF en remiss från Jordbruksverket om att införa ett tidsbegränsat undantag för icke legitimerad personal att få utföra vissa behandlingar inom djursjukvården. AVF är inte remissinstans men vi lämnade vår åsikt till förbundet. Förbundets remissvar refereras på annan plats i tidningen (nr 5/17). AVF är inom sig inte helt eniga och vi är inte heller helt eniga med förbundet.

AVF vet att det finns behov av översyn av arbetsmiljön för veterinärer på våra djursjukhus och kliniker. Arbetsmiljön är mycket stressande och måste förbättras. Vi vet att det till viss del beror på att det råder en skriande brist på legitimerade djursjukskötare. Men att lösa problemet genom att införa tidsbegränsade undantag i behandlingsförbudet anser vi inte är bra. Vissa undantag kan underlätta och göra att arbetet flyter bättre som t ex att koppla på och av dropp, det kan vi hålla med om.

Men djursjukvården blir allt mer lik humanvården. Den veterinärmedicinska kompetensen ökar snabbt och ingreppen blir allt mer avancerade. Det görs större utredningar och behandlingar med hjälp av mycket avancerad utrustning. Kraven från djurägarna har ökat både på djursjukvårdens omfattning och personalens utbildning. Djurägarna vill kunna lita på dem som har hand om deras älskade familjemedlem.

När legitimationskravet kom för djursjukskötare höjdes kvaliteten på vården kraftigt. Att nu urholka den och åter lägga över ansvaret för dem som inte är legitimerade på veterinärerna, är inte att ha en kvalitetssäkrad vård. Det är inte schysst mot vare sig opererande veterinär eller djurvårdare att tillåta icke legitimerad personal som bara fått 80 timmars teoretisk utbildning att sköta narkos.

Enligt förslaget ska varje veterinär själv besluta om man kan söva ett djur beroende på om man har kvalificerad personal eller inte. Detta låter bra men det är inte lätt att säga ifrån när man är nylegitimerad och i en beroendeställning på sin arbetsplats. Man har inte mycket att sätta emot när man väcks klockan tre på natten och ska besluta om man ska söva eller inte.

Vidare råder osäkerhet om/hur utbildningen av icke legitimerad personal i anestesi är kvalitetssäkrad. Får all personal samma utbildning i hela landet? Kan man byta arbetsplats och behålla sitt undantag, får man på det andra djursjukhuset neka en person att söva för att man anser att utbildning som gavs på förra stället inte är adekvat?

Att införa ett tidsbegränsat undantag är olyckligt även i ett framtidsperspektiv. Vi kommer att hamna i situationen att denna personal plötsligt den 1 januari 2024 inte har rätt att göra det som de dagen innan haft undantag från. Kommer det att finnas legitimerad personal i tillräcklig mängd då? AVF anser att man måste arbeta på bred front för att förbättra arbetsmiljön. Vi är rädda för att om man får dessa undantag arbetar man inte aktivt med andra förbättringar.

Så AVF (trots att vi inte var helt eniga) hade gärna sett att veterinärförbundet helt sagt nej till Jordbruksverkets förslag.

Fredrike Ritter
ordförande AVF