Specialistkompetens i hästens sjukdomar

Utbildningsprogrammet startade 1996 och sedan dess har ca 110 veterinärer erhållit titeln Specialistkompetens i hästens sjukdomar. För närvarande finns ca 50 veterinärer under utbildning inom det treåriga utbildningsprogrammet.
Jordbruksverket har det författningsstyrda ansvaret för specialistutbildningsprogrammet och det administreras, på uppdrag av Jordbruksverket, av Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS), en del av Sveriges Veterinärförbund (SVF).

Utbildning

Utbildningsprogrammet består av en basutbildning och en sidoutbildning: Med basutbildning menas tre års tjänstgöring under godkänd handledare på godkänd utbildningsplats med avsikt att uppnå de specificerade kunskapskraven som finns uppställda för utbildningsprogrammet.
Med sidoutbildning avses litteraturstudier, ett bestämt antal kurser och ett skriftligt vetenskapligt arbete.
Utbildningen avslutas med en examination efter genomförda, godkända och dokumenterade moment.
Efter genomförd utbildning och godkänd examination erhålls, efter ansökan till Jordbruksverket, titeln ”Specialistkompetens i hästens sjukdomar”.

Jordbruksverket

På Jordbruksverkets hemsida (www.jordbruksverket.se) finns författningstexter och kompletta utbildningsplaner, inklusive förteckning över specificerade kunskapskrav. Det innebär listor på de moment och färdigheter som aspiranten ska ha uppfyllt under utbildningstiden och som prövas i examinationen.
På samma hemsida finns också blanketter för att ansöka att ingå i utbildningsprogrammet. Ansökan ställs till Jordbruksverket som sedan meddelar SVS.
Handledare
Handledaren har en viktig uppgift och ska stödja och vägleda aspiranten genom utbildningsprogrammet och vara behjälplig i samband med det skriftliga arbetet.

Examinations- och Styrkommittén (ESK)

ESK utses av Jordbruksverket på förslag från SVS utifrån yrkesmässiga och vetenskapliga meriter. ESK ansvarar för granskning och bedömning av examensarbeten, bedömer kursinnehåll och kurssammansättning samt genomför examinationen. 


ESK-hästs sammansättning 2018 är: Miia Riihiimäki (ordförande), Kristin Abrahamsson Aurell, Karin Anlén och Elin Skärlina.

Sveriges Veterinärmedinska Sällskap (SVS)

SVS administrerar utbildningsprogrammet och förvaltar register över antagna aspiranter, godkända utbildningsplatser och godkända handledare. SVS sköter kontakten med ESK-häst och med aspiranten under utbildningstiden.

Ansökan att byta handledare eller utbildningsplats under pågående utbildning sker på blankett till SVS.

Aspiranten ansvarar för att hålla sig uppdaterad med aktuell information om utbildningsprogrammet på SVS hemsida samt hålla sina kontaktuppgifter, inklusive e-postadress uppdaterad hos SVF. Det är aspiranten som är ansvarig för att de olika momenten genomförs och dokumenteras gentemot SVS.

För kontakt med SVS kansli, skicka e-post till svs@svf.se

Väl mött i utbildningsprogrammet!

Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap