Sidoutbildning - Kurser  inom SVS utbildningsprogram

Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS)

driver de svenska veterinära specialistutbildningsprogrammen på uppdrag av Jordbruksverket (SJV).

Ett bestämt antal genomgångna kurser är en del av den s.k. sidoutbildningen i de olika utbildningsprogrammen. Sedan 120701 ansvarar SVS för att rekommendera vilka kurser som aspiranten får tillgodoräkna sig i respektive program. Det som tidigare kallades ”av SJV godkänd kurs” heter nu ”av SVS rekommenderad kurs”.

Om en kursarrangör vill ha en förhandsrekommendation för en viss kurs, kan en förfrågan göras till SVS på särskild blankett.

Blankett för rekommendation av kurs

Bedömningen görs med hjälp av de olika ESK-grupperna (Examinations- och styrkommitté) som är SVS expertgrupper inom olika djurslags- och ämnesområden.

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar respektive hästens sjukdomar (Steg 1)

De största utbildningsprogrammen är de till Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar respektive hästens sjukdomar (Steg 1).

Kurserna ska, för att få tillgodoräknas, vara riktade till veterinärer under utbildning till specialist, dvs hållas på en bred nivå mellan grundutbildning och högre utbildningar. Kurserna ska vara på lika villkor för alla sökande. Omfattningen bör vara två dagar och föreläsarna ska vara väl meriterade. Detaljerat schema ska finnas och individuella kursintyg ska lämnas ut på kursen.

För att aspiranten ska få en så bra och sammanhållen utbildning som möjligt bör kurserna, som ska tillgodoräknas i programmet, genomföras under tjänstgöringstiden på utbildningsplatsen.

Förutom att varje kurs ska hålla rätt nivå ska den enskilda aspirantens kurser vara väl fördelade mellan olika specialiteter inom ämnesområdet, till exempel medicin, kirurgi och diagnostik. Kursintyg och kurssammansättningen kontrolleras och godkänns av SVS/respektive ESK tillsammans med övrig dokumentation (tjänstgöringsintyg, handledarutlåtande och i godkänt skriftligt arbete) inför examination.

Övriga utbildningsprogram på Steg 1-nivå

Läs mer om kurser i respektive utbildningsplan. Kurser rekommenderas och kurssammansättning godkänns av SVS/respektive ESK.

Utbildning till Specialistkompetens inom specifika ämnesområden, hund och katt (Steg 2)

Läs mer om kurser i respektive utbildningsplan. Kurser rekommenderas och kurssammansättning godkänns av SVS/respektive ESK.

Förfrågan från kursarrangör

Använd avsedd blankett, skanna den, ifylld och underskriven tillsammans med bilagor och skicka som e-post till kansli@svf.se.

OBS! ESK hund och katt har möten 9 februari, 15 mars. Fler datum kommer löpande. Ansökan om att få en kurs rekommenderad inom specialistutbildningen ska riktas till kansliet i god tid (minst 6 veckor innan) så att ärendet kan hanteras vid ESK-mötet.

Av blankett och bilagor ska framgå datum och plats för kurs, namn på kursarrangör, detaljerat schema och innehåll, samt föreläsarnas namn och respektive CV.

En avgift för förhandsrekommendationer av kurser uttas av SVS innan en förfrågan hanteras. Det är därför viktigt att faktureringsadress framgår av informationen som skickas till SVS.  

Från och med juli 2014 kan nationella kurser enbart godkännas om ansökan om rekommendation har skickats till SVS i förväg. Inga efterhandsrekommendationer kommer att utfärdas därefter

Avgift för rekommenderad kurs av SVS

Avgifter gäller från och med 1 juli 2012 och tillämpas efter följande princip:

Ansökan om att få en kurs rekommenderad som sidoutbildning inom ett specialistområde
Avgiften är 10 000 SEK. Den betalas innan handläggningen påbörjas och returneras inte i fall att kursen inte blir rekommenderad.

Ansökan om att få en kurs rekommenderad som sidoutbildning inom två eller fler specialistområden
Utöver 10 000 SEK för rekommendation av den första kursen inom ett specialistområde debiteras
5 000 SEK per tillkommande specialistområde.

Exempel på en ansökan om att få en kurs rekommenderad för 3 olika specialistutbildningar:
10 000 SEK + 5 000 SEK + 5 000 SEK = 20 000 SEK. Avgiften betalas i förväg och grundas inte på om kursen blir rekommenderad eller inte. Samtliga rekommendationer gäller för ett år. Därefter måste det ansökas om förnyad rekommendation av kursen.

Ansökan om förnyad rekommendation
Avgiften är 5 000 SEK under förutsättning att varken kursens innehåll, längd eller föreläsare har ändrats. Om det föreligger förändringar angående ovan nämnda parametrar så debiteras det 10 000 SEK.

Ansökan om efterhandsrekommendation
Vid ansökan om att få redan genomgången kurs rekommenderad och därmed godkänd som sidoutbildning i specialistutbildningen kommer avgiftens storlek att beslutas enskilt.

Aspirant

När aspiranten närmar sig examination bedömer SVS/respektive ESK att denne har gått ett godkänt antal kurser och att varje kurs håller tillräckligt hög kvalitet för att få tillgodoräknas. Kurserna ska också ha en tillfredställande fördelning mellan olika ämnesområden, som till exempel medicin, kirurgi och diagnostik. I samband med ansökan till examination ska aspiranten uppvisa ett kursintyg för varje genomgången kurs.

Varje kurs ska ha en omfattning på två dagar och ett specificerat schema ska uppvisas. Föreläsarna ska vara väl meriterade och deras CV ska bifogas. För kurs som fått en förhandsrekommendation räcker det att ange kursens namn, datum, kursarrangör samt kursintyg.

Kongresser att tillgodoräknas som kurs i utbildningsprogrammen

Under vissa omständigheter kan deltagande i kongress tillgodoräknas som kurs i utbildningsprogrammet.

För att kongressdeltagande ska få tillgodoräknas som kurs i ett visst utbildningsprogram krävs en rekommendation (godkännande) från SVS/respektive ESK. Aspiranten ska redovisa vilka föreläsningar som bevistats, ämnet ska vara sammanhållet och deltagarintyg ska uppvisas.

Dessa godkännanden ges i undantagsfall om utbudet av kurser varit lågt, kvaliteten på genomförd kongress varit hög och närvaron på kongressen haft ett sammanhållet program och kursintyg kan uppvisas. För att försäkra sig om ett godkännande rekommenderas att aspiranten gör en förhandsförfrågan till SVS före genomförd kongress.

Maximalt en kongress i kurssammansättningen kan godkännas.

Internationella kurser och kongresser

Ansökan om förhandsrekommendation av internationella kurser och kongresser skickas till SVS kansli och bedömningen sker endast tre gånger per år (mars, september och december).

Mer information

Läs mer om kurser i respektive utbildningsplan. För ytterligare frågor om kurser, kontakta SVS på kansli@svf.se eller svs@svf.se

 

upp