Specialistutbildning - steg 1, övergripande information

Vad är en specialist?
Vad innebär SVS utbildningsprogram till Specialistkompetens inom olika ämnesområden?

 

Att tillkännage Specialistkompetens får man som veterinär göra när man genomgått ett av SVS specialistutbildningsprogram med godkänt resultat och sedan ansökt och erhållit titeln från Jordbruksverket. Specialist får bara den veterinär kalla sig som innehar den formella titeln ”Specialistkompetens…” eller högre europeiska eller amerikanska utbildningar (Diplomate..”). Jordbruksverket har fastslagit att övriga veterinärer med ”specialkunnande” eller ”specialintresse” för ett visst ämnesområde bör använda rätt ord för det.
Listor på de veterinärer med specialistkompetens inom olika ämnesområden och som medgett att ha sitt namn på SVS hemsida går att återfinna under varje specialistområde här på hemsidan.
En förteckning över olika titlar på svenska och engelska finns här. 


Här under beskrivs övergripande Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps utbildningsprogram till Specialistkompetens inom olika områden. 

Historik och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS)

De första planerna för vidareutbildningen för landets kliniskt verksamma smådjursveterinärer togs på 1990-talet. Syftet var inte i första hand att skapa en ny titel utan att veterinärerna i Sverige skulle kunna utvecklas inom sina olika specialområden. Utbildningsprogram har sedan dess tagits fram av SVS inom områdena hundens och kattens, hästens, nötkreaturens och grisens sjukdomar samt i livsmedelshygien.

Inträdeskrav för att ingå i utbildningen är svensk veterinärexamen (hund o katt, samt häst), för några av programmen finns också kompletterande inträdeskrav (gris, nöt, livsmedel).


SVS administrerar utbildningsprogrammen i samarbete med ESK-grupperna och utbildningen sker under handledning på utbildningsplatser runt om i landet.

Jordbruksverket  

Jordbruksverket är myndighetsutövare för de veterinära specialistutbildningarna enligt Jordbruksverkets författning (SJVFS 2009:83) vars senaste version är från 2010. 

Ansökan om att ingå i utbildningen ska sändas till Jordbruksverket på särskild blankett som återfinns på Jordbruksverkets hemsida jordbruksverket - blanketter - övriga veterinär

På Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se (Djurhälsopersonal/Behörighet att../Veterinär..) ligger författningen och alla utbildningsplaner samt bilagor som är beslutade av myndigheten (t ex bilaga 1, specificerade kunskapskrav).

Utbildningsplatser och handledare 

Utbildningsplatser skall vara godkända av Jordbruksverket. Kriterier för utbildningsplatser finns i författningen SJVFS 2009:83, saknummer C23 (bilaga 7). Ansökningar om godkännande som utbildningsplats ska insändas till Jordbruksverket som beslutar. Handledare ska, för att vara godkänd, själv inneha specialistkompetens eller kunna visa motsvarande kompetens. 
Vid byte av handledare och/eller utbildningsplats ska följande blankett skickas in till SVS kansli. 

Basutbildning och sidoutbildning

Utbildningarna till specialist består av en basutbildning - av tjänstgöringstid under handledning där olika moment ska uppnås enligt bilaga 1, specificerade kunskapskrav.  Utöver det krävs den s.k. sidoutbildningen, som består av kurser och i vissa program ett skriftligt arbete. Kraven framgår av respektive utbildningsplan.

Examination

Alla delar av utbildningen ska dokumenteras med intyg. Dokumentationen ska godkännas av SVS innan aspiranten antas till examination. Examination anordnas en gång per år för programmen Hund och katt samt Häst. För de övriga programmen planeras examination vid behov för aspiranter som fullgjort utbildningen. Tidsplanen, inklusive sista anmälningsdag, publiceras i Svensk Veterinärtidning och finns på SVF hemsida/Sällskapet.

ESK-grupper

Varje utbildningsprogram har en ESK-grupp (Examinations- och styrkommitté ). ESK består av ämnesspecialister och ämneskunniga inom varje område, är beslutad av Jordbruksverket på förslag från SVS Kollegium och har en viktig roll som expert-, bedömnings- och examinationsgrupp i utbildningsprogrammen. SVS tf generalsekreterare är sekreterare i ESK-grupperna.
ESK-gruppernas sammansättning 2017:

ESK- Hund och Katt

Ole Frykman(ordf), Maria Stadler, Kristine Bastholm Jensen, Christophe Bujon, Jonas Eriksson och Sanna Kreuger.

ESK- Häst

Miia Riihimäki (ordf), Elin Skärlina, Karin Anlén och Kristin Abrahamsson Aurell.

ESK- Nöt

Lena Stengärde (ordf), Kerstin Vikman, Renée Båge, Håkan Landin

ESK- Gris

Claes Fellström (ordf), Monica Gerth Löfstedt, Per Wallgren, Lena Eliasson-Selling


 

Avgifter och tidsplan

Information om avgifter och tidsplan inom utbildningsprogrammen beslutas av SVFs förbundsstyrelse och finns här.

Information på hemsidan

Allmän information om utbildninges olika delar och moment ligger samlat högt upp i trädet för hemsidan. Information som är specifik för varje djurslag/program lligger under varje specialistområde.

Utbildningen drivs av SVS på uppdrag av Jordbruksverket. Registerhantering och administration sköts av SVS, på Sveriges Veterinärförbunds kansli. För ytterligare information eller frågor rörande steg 1-programmen samt för feedback på dokument och hemsida, hänvisas till svs@svf.se