Kirurgi

ESK - Kirurgi: Annika Bergström (ordförande), Ole Frykman, Matthias Pruss

 

Ansökningsblankett till att ingå i utbildningen

Utbildningsplan för specialistkompetens inom specifika ämnesområden, hundens och kattens sjukdomar
 
Bilagor till utbildningsplanen mm 

 

Specificerade kunskapskrav inom ämnet kirurgi

(uppdaterad augusti 2017)


Ämne

Huvudämnet är kirurgi, hund och katt. Randområdena är anestesiologi, bilddiagnostik, internmedicin och klinisk patologi.

 

 

Utbildning

 

Klinisk praktisk del

Under utbildningstiden ska aspiranten utföra eller medverka vid utförandet av kirurgiska och diagnostiska ingrepp och tekniker som ingår i en specialistverksamhet inom området smådjurskirurgi.

 

Handledd kirurgisk utbildning förutsätter direkt fysisk närvaro på samma arbetsplats, samt samarbete mellan aspirant och handledare under operativa ingrepp, vid annan klinisk verksamhet samt vid falldiskussioner. Avsikten med handledningen är att överföra kompetens från handledaren till eleven, samt att ge handledaren möjlighet att bedöma aspirantens kunskaper och utveckling och korrigera eventuella problem. Som handledare räknas en veterinär med titeln diplomate i kirurgi (ECVS eller ACVS) samt steg-II-specialister i kirurgi (SVS).

 

 

Att ett ingrepp utförs under direkt handledning innebär att aspirant och handledare tillsammans utför det kirurgiska ingreppet, med aspiranten som primär eller assisterande kirurg. För en mer erfaren aspirant kan direkt handledning även innebära att handledaren finns tillgänglig i operationssalen under en viktig del av ingreppet för att kunna ge råd utan att praktiskt medverka i det kirurgiska arbetet. 

 

Femhundra av fallen ska redovisas i en fallförteckning. Av dessa ska minst 200 vara inom området mjukdelarnas kirurgi och minst 200 inom området neurologi/ortopedi. I fallförteckningen ska ingå alla ingrepp som finns listade i bilaga 1 och är markerade med en etta samt 50 % av fallen markerade med en tvåa. Fallen som redovisas ska alla vara av mer omfattande typ och vara väl spridda.

100 av fallen inom mjukdelskirurgi samt 100 av fallen inom ortopedi/neurokirurgi ska vara under direkt handledning. Det åligger handledaren att se till att aspiranten har goda kunskaper inom varje underområde. Inom underområdet ”Diagnostiska ingrepp”, acceptera även diplomate eller steg II specialist i internmedicin. Inom underområdet ”Ögoningrepp” accepteras även diplomate eller steg II specialist i oftalmologi. Vid ingrepp i huvud och munhåla, där korrekt kompetens även finns hos diplomate eller steg II specialist i odontologi, godkänns även en sådan som handledare för ingreppet. Vid interventionskirurgi kan även en diplomate eller steg II specialist i kardiologi/internmedicin eller radiologi med god kunskap om interventionsingrepp handleda aspiranten.

Vetenskaplig artikel

Aspiranten ska som huvudförfattare skriva en vetenskaplig artikel inom ämnesområdet eller inom de randområden som tillhör huvudämnet. Artikeln ska vara publicerad eller accepterad och refereegranskad i en engelskspråkig internationell tidskrift.

 

Kurser och konferenser

Aspiranten ska delta i minst sex nationella eller internationella kurser inom ämnesområdet smådjurskirurgi varav högst två får vara inom ämnets randområden.

 

Litteratur

 

Rekommenderade läroböcker (senaste upplagan)

·               Small Animal Veterinary Surgery. Tobias&Johnston

·               Small Animal Orthopedics & Fracture Treatment: Brinker, Piermattei, Flo

·               Surgical Approaches to the Bones and Joints of the Dog and Cat: Piermattei

·               Small Animal Spinal Disorders: Diagnosis and Surgery. Wheeler, Sharp

·               Miller’s Anatomy of the dog: Evans

 

 

Rekommenderade tidskrifter (senaste 5 åren)

·               Veterinary Surgery

·               Journal of Small Animal Practice

·               Veterinary and Comparative Orthopedics and Traumatology

·               Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian

 

Examination

Examination sker efter godkänd ansökan enligt de krav som anges i den generella kursplanen. Examinationen består av flera skriftliga delar.