Kirurgi

ESK - Kirurgi: Fredrik Danielsson (ordförande), Lennart Sjöström och Ole Frykman

 

Ansökningsblankett till att ingå i utbildningen

Utbildningsplan för specialistkompetens inom specifika ämnesområden, hundens och kattens sjukdomar

Bilagor till utbildningsplanen mm 

 

Specificerade kunskapskrav inom ämnet kirurgi

(uppdaterad 20100409)

Ämne

Huvudämnet är kirurgi, hund och katt. Randområdena är anestesiologi, bilddiagnostik, internmedicin och klinisk patologi.

Utbildning

Klinisk praktisk del
Under utbildningstiden ska aspiranten utföra eller medverka vid utförandet av kirurgiska och diagnostiska ingrepp och tekniker som ingår i en specialistverksamhet inom området smådjurskirurgi.

Handledd kirurgisk utbildning förutsätter direkt fysisk närvaro på samma arbetsplats, samt samarbete mellan aspirant och handledare under operativa ingrepp, vid annan klinisk verksamhet samt vid falldiskussioner. Avsikten med handledningen är att överföra kompetens från handledaren till eleven, samt att ge handledaren möjlighet att bedöma aspirantens kunskaper och utveckling och korrigera eventuella problem.
 
Att ett ingrepp utförs under direkt handledning innebär att aspirant och handledare tillsammans utför det kirurgiska ingreppet, med aspiranten som primär eller assisterande kirurg. För en mer erfaren aspirant kan direkt handledning även innebära att handledaren finns tillgänglig i operationssalen för att ge råd under en viktig del av ingreppet. 

Femhundra av fallen ska redovisas i en fallförteckning. Av dessa ska minst 200 vara inom området mjukdelarnas kirurgi och minst 200 inom området neurologi/ortopedi. I fallförteckningen ska ingå alla ingrepp som finns listade i bilaga 1 och är markerade med en etta samt 75 % av fallen markerade med en tvåa. Fallen som redovisas ska alla vara av mer omfattande typ och vara väl spridda.

Hälften av fallen inom varje huvudområde (mjukdelskirurgi resp. ortopedisk- och neurokirurgi), och minst 1/3 av ingreppen inom varje underområde, ska ha utförts under direkt handledning. Som handledare räknas en veterinär med titeln steg-II-specialist i smådjurskirurgi eller, för ögonoperationer, oftalmologi.

Vetenskaplig artikel

Aspiranten ska som huvudförfattare skriva en vetenskaplig artikel inom ämnesområdet eller inom de randområden som tillhör huvudämnet. Artikeln ska vara publicerad eller accepterad och refereegranskad i en engelskspråkig internationell tidskrift.

Kurser och konferenser

Aspiranten ska delta i minst sex nationella eller internationella kurser inom ämnesområdet smådjurskirurgi varav högst två får vara inom ämnets randområden.

Litteratur

Obligatoriska läroböcker
• Slatter: Textbook of Small Animal Surgery

Rekommenderade läroböcker
• Fossum: Small Animal Surgery
• Small Animal Orthopedics & Fracture Treatment. Brinker, Piermattei, Flo
• Surgical Approaches to the Bones and Joints of the Dog and Cat. Piermattei
• Small Animal Spinal Disorders. Diagnosis and Surgery. Wheeler, Sharp
• Thoracic Surgery. Orton
• Canine Arthroscopy. Beal, Hulse, Schulz

Tidskrifter
• Veterinary Surgery
• Journal of Small Animal Practice
• Veterinary and Comparative Orthopedics and Traumatology

Examination

Examination sker efter godkänd ansökan enligt de krav som anges i den generella kursplanen. Examinationen består av två delar varav den ena är skriftlig och den andra är praktisk/muntlig.