Internmedicin

ESK - internmedicin: Kristine Bastholm Jensen (ordförande), Lena Pelander och Ulrika Dreimanis

 

Ansökningsblankett till att ingå i utbildningen


 

Utbildningsplan för specialistkompetens inom specifika ämnesområden, hundens och kattens sjukdomar

Specificerade kunskapskrav inom internmedicin


Ämne

Huvudämnet internmedicin inkluderar ämnena kardiologi, endokrinologi, gastroenterologi/hepatologi, hematologi/klinisk immunologi, nefrologi, urologi, respiratoriska sjukdomar, onkologi samt neurologi. Internmedicin inkluderar i tillämpliga delar randområdena dermatologi, bilddiagnostik, klinisk patologi, intensivvård samt kirurgi.

Bas- och sidoutbildning

 

Klinisk praktisk erfarenhet

I en s.k. aktivitetsförteckning dokumenteras aspirantens tjänstgöring veckovis. Aktivitetsförteckningen ska inkludera klinisk verksamhet inklusive deltagande i röntgenronder, tidskriftsklubbar, kurser/möten/kongresser, presentationer samt publikationer utförda under tidsperioden.

Under utbildningstiden ska aspiranten utföra eller medverka vid medicinska utredningar inkluderande undersökningar och diagnostiska provtagningar samt bedöma resultaten och utarbeta en behandlingsplan. Exempel på frågeställningar/utredningar kan vara anorexi, polyfagi, polydipsi/polyuri, kräkningar, diarré, hosta, dyspné, övervikt, anemi, ikterus, feber, inkontinens, trötthet och kramper.

Aspiranten ska känna till indikationer för och utförandet av samt kunna tolka diagnostiska åtgärder, till exempel EKG, finnålsaspirat, biopsitagning, bronkoskopi och gastro/rektoskopi.

Aspiranten ska vidare känna till indikationer för samt kunna tolka resultat av till exempel immunologiska tester, endokrina analyser och cytologi/histopatologi.

Aspiranten ska känna till indikationerna för samt kunna tolka utlåtande/resultat från kompletterande bilddiagnostiska undersökningar såsom cystografi, intravenös urocystografi, kontraströntgen av mag-tarmkanal, myelografi, ultraljud, magnetkamera och CT.

Aspiranten ska behärska de behandlingsmoment som är tillämpliga vid respektive diagnos.

Aspiranten ska kunna utföra utredningar på besättningsnivå och vara behjälplig med rådgivning avseende till exempel profylax samt problem av zoonoskaraktär.

Deltagande i jour / beredskap

 

Minst 50 av de i fallförteckningen redovisade fallen ska helt eller delvis handläggas under jour/beredskapstid.

Kurser/konferenser

 

Aspiranten ska under utbildningstiden delta i minst sex kurser/möten/kongresser inom ämnet. Förslag på kurser ska på förhand godkännas av ESK-internmedicin.

Litteraturlista

(OBS reviderad nov 2013)

Den praktiska tjänstgöringen och examinationen grundas huvudsakligen på följande litteratur:

TEXTBÖCKER

För alla textböcker gäller senaste upplagan.

• Textbook of Veterinary Internal Medicine. Diseases of the Dog and Cat. W.B. Saunders Company

• Physiology of Domestic Animals. Sjaastad, Hove and Sand

• Clinical Immunology of the Dog and Cat. Michael Day, Manson Publishing Ltd

• Small Animal Clinical Diagnosis in Laboratory Methods. Willard, Tvedten, Turnwald. W.B. Saunders Company.

Referenslitteratur

(OBS reviderad nov 2013)

Följande litteratur utgör referenslitteratur och aspiranten bör använda textböckerna som uppslagsverk:

 Small Animal Gastroenterology. J. M. Steiner. Schlutersche

 Veterinary Therapy XIII, Small Animal Practice. J.P. Bonagura, W.B. Saunders

 Canine and Feline Endocrinology and Reproduction. Feldman and Nelson, Saunders.

 Consultations in Feline Internal Medicine Volume V. John R August, Elsevier Saunders

 Consultations in Feline Internal Medicine 4 John R August, W.B Saunders Company

 Infectious Diseases of the Dog and Cat. Craig E.Greene, W.B. Saunders Company

 Small Animal Clinical Oncology. Withrow and McEwan. Elsevier.

 Atlas and Textbook of Small Animal Neurology. A. Jaggy, R Couteur, Manson Publishing

 Fluid Therapy in Small Animal Practice. Rose and DiBartola. Elsevier, USA.

 Textbook of Respiratory Disease in the Dog and Cat. Lesley G King, Saunders Elsevier, USA

 Manual of Canine and Feline Cardiology. Larry P. Tilley, Francis W.K. Smith, Mark Ovama, Meg M. Sleeper. Elsevier.


Examination 

Aspiranten är berättigad att examineras efter godkänd ansökan enligt kraven i den generella kursplanen. Examen i invärtes medicin omfattar en skriftlig och en muntlig del.