Bilddiagnostik

ESK - bilddiagnostik: Margareta Uhlhorn (ordförande), Kerstin Hansson och Anna Djupsjöbacka

 

Ansökningsblankett till att ingå i utbildningen

Specificerade kunskapskrav inom bilddiagnostik

Utbildningen följer den generella utbildningsplanen för specialistkompetens inom specifika ämnesområden, hundens och kattens sjukdomar. Ämnesspecifika förhållanden, förutom nedanstående, är att den kliniska utbildningen ska ske vid en utbildningsplats som är godkänd för specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Ytterligare skillnader är att antalet fallbeskrivningar är fler till antalet (20) men med färre antal ord (500-1000) för varje individuellt fall och att examinationen är uppdelad i två delar med en del efter halva utbildningstiden.

Handledare


Godkända handledare finns listade på SVFs hemsidan under ”Veterinärer med specialistkompetens inom specifika ämnesområden”

Ämne


Huvudämnet är bilddiagnostik med fokus på röntgen och ultraljud men med övergripande kunskaper om datortomografi (CT), magnetresonanstomografi (MRT) och scintigrafi och inkluderar tillämpliga delar av randområdena kirurgi, internmedicin, patologi, anatomi, fysiologi och klinisk kemi.

Bas- och sidoutbildning


Klinisk praktisk erfarenhet

Antalet bilddiagnostiskt undersökta patienter ska anges i ansökan och bör inte understiga 1000 fall/år. Regelbunden bilddiagnostisk rondverksamhet ska förekomma i verksamheten. Någon form av jour/beredskap ska förekomma på arbetsplatsen för att aspiranten ska beredas möjlighet till bilddiagnostisk bedömning av så stort antal akuta patienter som möjligt.

Under utbildningstiden ska aspiranten självständigt utföra röntgen- och ultraljudsundersök­ningar, självständigt tolka röntgen- och ultraljudsundersökningar och skriva rapporter på dessa. Aspiranten ska aktivt delta i bilddiagnostisk rondverksamhet och aktivt delta i verksamhetens strålskyddsarbete. Aspiranten ska ha deltagit vid MRT, CT och scintigrafiska undersökningar. Aspiranten ska regelbundet delta i någon form av tidskriftsklubb.

Specialundersökningar


Aspiranten ska praktiskt kunna genomföra samt ha kunskap om indikationer, kontraindikationer, komplikationsrisker och tolkningsprinciper för följande undersökningar.

Röntgen     

Myelografi, kontrastundersökning av esofagus, kontrastpassage magtarmkanalen, intravenös urografi, retrograd cystografi, retrograd uretrografi, kolpografi

Ultraljud  

Cystocentes, finnålsaspirat, vävnadsbiopsi

Aspiranten ska ha teoretiska kunskaper om indikationer, kontraindikationer, komplikationsrisker, genomförande och tolkningsprinciper för följande undersökningar.

Röntgen    

Diskografi, epidurografi, colografi, artrografi bogled, peritoneografi

Kurser/konferenser


Aspiranten ska i samråd med sin handledare välja sex relevanta nationella eller internationella kurser/möten/konferenser att delta i, varav minst två ska vara konferenser anordnade av European association of veterinary diagnostic imaging (EAVDI) eller EAVDI- British and Irish division (EAVDI-BID). 

Litteratur (se separat förteckning) 

Examination

Del 1 genomförs efter 1,5 år av utbildning. Inför examinationen ska tio fallbeskrivningar och fallförteckning för första delen av utbildningen ha godkänts.

I examinationen ingår strålskydd, fysik radiologi och ultraljud. Examinationen omfattar en teoretisk och en praktisk del.

Del 2 genomförs när utbildningstiden är slut. Inför examinationen ska fallbeskrivningar och fallförteckningar ha godkänts. Aspiranten ska också ha godkänts i examination del 1. Den slutliga examen omfattar även innehållet i del 1.

Examinationen består av en teoretisk skriftlig del samt två praktiska delar, en skriftlig och en muntlig. De praktiska delarna har fokus på bedömning av kliniska fall.