2015-03-30

Rapport från Normgruppens möte den 26 januari 2015

SVS Smådjurssektions Normgrupp arbetar med rådgivande normer i etiska och veterinärmedicinska frågor som rör svensk smådjurspraktik. Gruppen träffades i januari för att diskutera kring normer och frågeställningar. 


Smådjurssektionens Normgrupp sammanträdde den 26 januari 2015. Närvarande var Malin Öhlund, Cecilia Rohdin, Lotta Ternström-Hofverberg, Ulrika Nordwall och Andrew Blockley. Frånvarande var Anne Carlswärd.

Mötet ägnades främst åt att färdigställa de båda kastrationsnormerna för hund och katt.

Arbete med pågående frågeställningar och normer
Rekommendationer angående kastration av hund
Normen för kastration av friska hundar är nu färdig och antagen. Anledningen till att normgruppen valt att omarbeta den tidigare kastrationsnormen beror på att den från flera håll har tolkats som att normgruppen generellt avråder från kastration. Den nya normen diskuterar olika för- och nackdelar med ingreppet men råder varken för eller mot kastration av hund.

Vi diskuterar i viss mån även kring ålder vid kastration, men konstaterar samtidigt att behovet av att kunna kastrera hundar tidigt bedöms som litet i Sverige. Normgruppen är medveten om Svenska Kennelklubbens farhågor angående ett ökande antal kastrationer av främst hanhundar och riskerna med att det hittills gynnsamma avelsläget i Sverige kan försämras.

Rekommendationer angående kastration av katt
Normen för kastration av katt är också färdig och antagen. Vi har tagit bort den tidigare kastrationsnormen för katt där sex månader angavs som lägsta rekommenderade ålder vid kastration. Den nya normen rekommenderar istället fyra månader som ny lämplig lägsta ålder för rutinmässig kastration av katt. Det är kattens immunologiska status som styr denna nedre åldersgräns, inte det kirurgiska ingreppet i sig. Tidig kastration har visats vara ett säkert ingrepp i ett flertal studier. Kattungar uppnår i regel immunologiskt skydd mot kattpest efter rutinmässig vaccination vid tidigast ca fyra månaders ålder.

Normen tar också upp katthemskatter som ett exempel på när kastration tidigare än vid fyra månaders ålder bör tillåtas, om det underlättar för förmedling av katterna.

Nya frågeställningar och förslag till normer
En frågeställning har inkommit till Normgruppen från en medlem angående utförandet av så kallad profylaktisk gastropexi. Ingreppet utförs i andra länder, oftast i samband med andra kirurgiska ingrepp som t ex kastration, för att förebygga framtida magomvridning hos högriskraser. Gruppen beslutade att se närmare på vad svensk lagstiftning säger i frågan samt undersöka bakomliggande forskning inför nästa möte.

Övrigt
Normgruppen välkomnar frågor och synpunkter gällande antagna normer från smådjurssektionens medlemmar, liksom förslag på nya frågeställningar som ni tycker att vi ska arbeta med. Kontaktuppgifter till gruppen finns på www.svf.se och www.ssava.se.

Malin Öhlund
sammankallande i normgruppen smådjur