2005-01-01

Specialistutbildning för allmänpraktiker

Ett önskemål har uttryckts om att utarbeta en specialistutbildning även för allmänpraktiserande (fältverksamma) veterinärer inom ramen för SVS specialistutbildningsprogram. Under 2005 presenterades ett sådant initiativärende av husdjurssektionen med deltagande av representanter även från häst-, smådjurs- och livsmedelssektionerna. Ärendet beräknades ta två år men ingen rapport inkom under 2008. Arbetsgruppen höll ett möte under året efter att arbetet legat nere en längre tid. Det har förekommit delade meningar inom kåren rörande värdet av en sådan utbildning. Då flera i den ursprungliga arbetsgruppen bytt arbetsplatser beslöts att arbetet ska vara vilande tills SVS utrett hur specialistutbildningarna i livsmedelshygien, nöt och svin ska hanteras framöver. Beredskap finns dock inom husdjurssektionen för att återuppta arbetet när/om kollegiet så beslutar. Under 2009 framtog dock husdjurssektionens och livsmedelssektionens styrelser ett gemensamt förslag till utbildning i detta ämne som även kan användas i övriga specialistutbildningsprogram för nöt, gris och allmänpraktiker. Detta förslag kallat ”Grythyttemodellen” har sänts ut på remiss till berörda grupper.

Ärendet avslutat utan åtgärd.