Rekrytering av veterinärer inom försöksdjursområdet

Som en följd av de problem försöksdjurssektionen upplevt med hot och trakasserier och därav följande avhopp och rekryteringsproblem påbörjades detta initiativärende under 1999. Avsikten är att öka intresset för detta veterinära arbetsområde och sprida information om vad arbetet innebär. Arbetet avslutades och avrapporterades år 2000.