Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet

Detta initiativärende påbörjades under 2003 och omfattade alla sektioner men leddes av SVS vice ordförande Henrik Ericsson. Målsättningen var att utarbeta riktlinjer för omhändertagande av olika typer av riskavfall från veterinär verksamhet på ett praktiskt sätt och till rimlig kostnad. Denna typ av avfall utgör ofta ett problem både ur arbetsskyddssynpunkt, miljösynpunkt och praktiskt. Det finns inte gemensamma och bra riktlinjer i hela landet för hur sådan hantering ska gå till och oklarheter föreligger därför på många håll. Projektet blev klart 2004.

Den fullständiga texten i slutrapporten kan hämtas hem i pdf-format genom att klicka här.