En uppdaterad antibiotikapolicy för hund- och kattsjukvård

Veterinärförbundets första antibiotikapolicy för hund- och kattsjukvård antogs i oktober 2002. En del av uppdraget att ta fram en policy innebar även att göra en uppdatering då ny kunskap eller nya insikter hade tillkommit. Att en uppdatering blev aktuell berodde bland annat på påvisandet av meticillinresistenta stafylokocker (MRSA) hos hund i Sverige under 2006. Sedan hösten 2008 har arbetet med en uppdatering av policyn pågått och den slutfördes hösten 2009. En presentation av den uppdaterade antibiotikapolicyn gjordes under Veterinärkongressen 2009.

Policyn är tänkt att användas som en vägledning vid val av antibiotika för behandling. Ibland kan ”förstahandsval” vara att avstå från behandling, eller att välja annan behandling än antibiotika. Policyn är skriven utifrån svenska förhållanden och synsätt. Det innebär att jämfört med internationell veterinärmedicinsk litteratur är innehållet i policyn i vissa fall mer restriktivt vad gäller användning av antibiotika.

Kriterier för antibiotikabehandling
Enligt SVF/SVS generella antibiotikapolicy är antibiotikabehandling i normalfallet endast motiverad om båda dessa punkter uppfylls:

– När en bakteriell infektion föreligger (eller på goda grunder misstänks föreligga).

– När infektionen sannolikt inte avläker utan antibiotikabehandling.

Det är god veterinärmedicinsk sed att följa de generella principer som policyn bygger på. Antibiotikapolicyn är tänkt att användas både av kliniskt verksamma veterinärer och i undervisningssyfte.

Den fullständiga antibiotikapolicyn kan hämtas här i pdf-format. Den kan också hämtas här på engelska.

För arbetsgruppen antibiotikapolicy för hund- och kattsjukvård,
Margareta Wellander
sammankallande, januari 2010