2017-01-10
SVS har tagit fram ett dokument som ska ge kliniker en praktisk vägledning hur patienter med MRSA/MRSP eller ESBL bör hanteras och behandlas. Gruppen som har arbetat fram riktlinjerna har särskild kunskap inom områdena för mikrobiologi, antibiotikaresistens, infektionskontroll, ortopedi, dermatologi och intensivvård.

2013-06-25
Riktlinjer för användning av antibiotika inom hästsjukvård På uppdrag av SVS kollegium har riktlinjer för antibiotikaanvändning till häst sammanställts. Den bygger på principerna i den allmänna antibiotikapolicy som tidigare har publicerats. Riktlinjern är tänkt att användas som en vägledning...

SVS-projektet "Antibiotikapolicy för produktionsdjur" består av följande delar: Mindre revidering av befintligt policydokument "Antibiotikapolicy för produktionsdjur" Revideringen genomförs efter feedback från bland annat läkemedelsverket och innebär mindre korrigeringar i dokumentet. Sammank...

Detta dokument rörande alternativmedicinska metoder för djur är resultatet av ett SVS-projekt initierat av SVS kollegium. Dokumentet kan ses som ett informationsmaterial för den veterinär som vill veta mer om ämnet.  Begreppet alternativmedicin är mångfacetterat och omdiskuterat och regleras t...

Detta initiativärende påbörjades på våren 2010. Besiktning av häst är ett högaktuellt ämne både i Sverige och internationellt. Flera europeiska länder har någon form av manual  som beskiver hur sådan besiktning ska gå till. Detta är ett bra stöd för den praktiserande veterinären. Målsättningen ...

2007-01-01
Som följd av att MRSA, MRSP ESBL och andra bakteriestammar upptäckts även inom djursjukvården framfördes 2007 önskemål om ett policydokument för hygienrutiner vid veterinärvård av hund och katt. Den alltmer avancerade djursjukvården i kombination med ökande resistensutveckling mot antibiotika har ...

Den första antibiotikapolicyn för hund- och kattsjukvård antogs i oktober 2002. En del av uppdraget att ta fram en policy var även att göra en uppdatering då ny kunskap eller insikter hade tillkommit. Sedan hösten 2008 har arbetet med en uppdatering av policyn pågått och den slutfördes hösten 2009.

1 2 3 > »