SVS-projekt

SVS bevakar utvecklingen inom veterinärmedicinens område och initierar utredning av frågor av allmänt intresse för kåren. Utredningarna, så kallade SVS-projekt (tidigare kallade initiativärenden) bedrivs i arbetsgrupper tillsatta av SVS kollegium i samråd med sektionerna.

Projekten utmynnar i rapporter eller policys till användning för den svenska veterinärkåren.

 

Frågeställningen ska vara av grundläggande eller principiell betydelse inom en veterinärmedicinsk disciplin i syfte att fästa uppmärksamhet vid särskilda problemområden inom veterinärmedicinen och vid veterinär yrkesutövning.

Det kan också finnas behov för gemensamma riktlinjer inom vissa frågor, till exempel ansvarsfull antibiotikaanvändning.

SVS-projekten ska mynna ut i rapporter eller policys till användning veterinärmedicinsk praktik eller som grund i kontakter med berörda myndigheter eller organisationer. De i publiceras på SVFs hemsida men kommuniceras och används även på andra sätt. Projekten definieras av SVS kollegium, efter initiativ från en sektion, och drivs inom ramen för tidsbestämda arbetsgrupper.

Projekten skall vara tidsbegränsade och väl preciserade och ska avrapporteras skriftligen tillsammans med en ekonomisk redovisning till kollegiet efter avslutat arbete, eller minst en gång per år. Ett projekt kan, om kollegiet och SVF:s styrelse så beslutar, övergå i en långsiktig arbetsgrupp med särskild finansiering utanför de medel som budgeterats för SVS-projekten. Ansökan för att påbörja ett SVS-projekt kan av sektionerna insändas till SVS på särskild blankett. Initiativtagaren eller den person som är sammankallande i arbetsgruppen ska presentera en budget och en tidplan för projektet. Även information om kommunikationsplan och eventuell översättning ska anges i de fall det är relevant för ärendets karaktär.

SVFs förbundsstyrelse tar beslut och fastställer budget på förslag från kollegiet.

Antalet projekt som kan påbörjas under ett år begränsas i av den budget som Sveriges Veterinärförbund tilldelar SVS för ändamålet.

 

Blankett för att ansöka om att starta ett SVS-projekt

Skrivbar blankett i word-format