NKVet – The Nordic Committee for Veterinary Scientific Co-operation

 

NKVet bildades i november 1977 av de fem nordiska veterinärförbunden gemensamt för att öka samarbetet mellan veterinärer och forskare inom Norden. Ekonomiskt stöd erhålls årligen från Nordiskt Kontaktorgan för Jordbruksforskning (NKJ).

NKVet fungerar som ett vetenskapligt nätverk som stödjer forskare och forskarstudenter inte bara i de nordiska länderna utan även t.ex. i Baltikum. NKVet arbetar för utökat samarbete och gemensamma forskningsprojekt inom områdena veterinär hygien, zoonotiska sjukdomar samt kliniska och miljörelaterade frågor som berör veterinärmedicinen. Genom NKVet kan frågor av gemensamt intresse för de nordiska länderna uppmärksammas och stödjas.

NKVet anordnar årligen vetenskapliga symposier som är öppna för alla intresserade. Språket på mötena är engelska och presentationerna publiceras i ett kompendium.

Sedan NKVet grundades har de arrangerat, eller varit medarrangörer för, ett 15-tal möten på olika platser i Norden.