2012-04-27

Norm om Veterinärers upplysningsskyldighet om karenstid vid behandling av sporthästar i samband med tävling (antagen 2012)

Bestämmelser mot dopning av djur vid tävling finns i djurskyddslagens § 18 (1988:534) och 38 § i djurskyddsförordningen. Sedan 1 juli 2011 gäller nya föreskrifter om träning och tävling med djur (SJVFS 2011:24), saknummer L 17.

I kapitel 7, Dopning, anges i 1 § att häst som har tillförts läkemedel eller annan substans eller har behandlats med annan metod som kan påverka prestationsförmåga eller temperament inte får delta i tävling eller tränas för att delta i tävling på tävlingsbana inom angiven karenstid enligt bilaga 2 (SJVFS 2011:24). Här anges begränsningar i användning av läkemedel, övriga substanser och ämnen samt otillåtna metoder.

Att känna till och kunna informera djurägare och sportutövare om djurskydds¬lagens föreskrifter (L 17) och om vilken behandling djuret har fått är varje veterinärs skyldighet. Sporternas regler och uppsatta karenstider, liksom djurskyddslagens föreskrifter, är varje utövares ansvar att följa i samband med träning och tävling. Att känna till bestämmelserna rörande läkemedels¬behandling och tävling torde ur ett djurskydds¬perspektiv vara ett gemensamt ansvar för såväl utövare som behandlande veterinär.

Normen sammanställd från Peter Kallings text i Fass vet 2012.