2012-04-27

Norm rörande "Delgivande av journaler kolleger emellan" (antagen 1998, reviderad 2012)

Normgruppen beslutade att stryka denna norm fr o m 15 januari 2016 då detta är reglerat inom Jordbruksverkets föreskrifter.

Offentliganställd veterinär är, när en djurägare så begär, författningsmässigt skyldig att delge journalen på det ägda djuret (31 kap. 12§ offentlighets- och sekretesslagen). Denna lagstiftning gäller inte veterinärer i privat verksamhet. 

För privat verksamma veterinärer gäller Jordbruksverkets föreskrifter om operativa ingrepp samt skyldigheter för personal inom djurens hälso- och sjukvård (SJVFS 2013:41) att på djurägarens begäran utfärda ett intyg.