2009-09-23

Norm rörande "Ansvar och skyldigheter mellan remitterande veterinär och remissinstans" (antagen 2001, reviderad 2012)

Grundregeln vid all undersökning och behandling av hästar är att den som utför åtgärden också är ansvarig för att denna utförs på ett sätt som överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet.

När en häst remitteras för undersökning, behandling eller annan åtgärd, skall den remitterande veterinären utfärda en remiss. Remissen bör vara skriftlig och det skall anges vilka undersökningar och åtgärder den remitterande veterinären har utfört och resultatet av dessa. Identiteten på patienten skall vara så noggrant angiven att inga förväxlingar kan ske. Det skall klart framgå vad den remitterande veterinären önskar få utfört. Väsentligt är också att remitterande veterinären anger hur denne nås om någon oklarhet föreligger.

Den mottagande veterinären skall då patienten är remitterad för en viss åtgärd övertyga sig om att den föreslagna åtgärden är adekvat. Anser mottagande veterinär att i remissen angiven diagnos, föreslagen behandling eller åtgärd inte är korrekt är det dennes skyldighet att försöka få kontakt med den remitterande veterinären för att reda ut eventuella oklarheter. Uppnås inte denna kontakt, eller i ett akut fall där patientens hälsa kan riskeras genom att behandlingen fördröjs, är det den mottagande veterinärens skyldighet att göra en egen bedömning av patienten. Det är alltid den mottagande veterinärens ansvar att tillse att den mest optimala åtgärden eller behandlingen utförs. När skriftlig remiss mottagits skall remitterande veterinär erhålla skriftligt remissvar.

Kommentarer eller frågor? Skicka ett e-mail till oss!