2019-04-29

Norm rörande "Behandling av hästar med kronisk diarré med fekal mikrobiota transplantation FMT"

Fekal mikrobiota transplantation används på humansidan vid Clostridium difficile orsakad diarré som inte svarar på konventionell behandling med antibiotika. Humana studier har visat positiva behandlingsresultat och FMT rekommenderas vid multipelt recidiverande CDI. Evidens avseende eventuell positiv effekt av FMT vid diarré hos häst saknas däremot och behandling med FMT vid akut diarré kan i nuläget inte rekommenderas. Normgruppen menar dock att behandling med FMT kan övervägas vid kronisk diarré utan kliniska tecken på allmänpåverkan hos hästen, om följande kriterier beaktas:

  • Djurägaren ger ett skriftligt medgivande till behandlingen.
  • Donatorn är undersökt och funnen fri från salmonella, intestinala parasiter och ekvint coronavirus och inte har behandlats med läkemedel de senaste 6 månaderna.
  • Patienten är väl utredd avseende potentiella bakomliggande orsaker till den kroniska diarrén (t.ex. IBD, sandackumulering).