2017-01-16

Handläggande av kronisk sjuka, kroniskt halta eller allvarligt akut skadade hästar

Det är varje hästägares ansvar att väl vårda sin häst och skydda den från lidande. Kontrollen av djurskyddslagen sköts i första hand av länsstyrelsen, vid behov med handräckning av polisen. Det är i detta sammanhang viktigt att veta att skyddet avseende äganderätten är reglerad såväl i svensk grundlag som i Europakonventionen, en lagstiftning som hierarkiskt står över djurskyddslagen. Det är därför endast i nödsituationer som man som veterinär kan bortse från skyddet gällande äganderätten.

En individuell bedömning baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet ska ske i varje enskilt fall med hänsyn taget till alla faktorer som påverkar hästens välbefinnande. En riktlinje för vad som kan anses vara acceptabelt för hästar med bestående hälta är en grad i skritt och två grader i trav (enligt etikmöte, Sund 1991).

Då veterinär träffar på en häst som är så allvarligt sjuk eller så allvarligt skadad att hästen av djurskyddsskäl bör avlivas är det veterinärens plikt att se till att detta snarast sker. Om det gäller en kroniskt sjuk häst ska djurägaren informeras och göras delaktig i beslutet. Är situationen inte akut ska djurägaren få ett åläggande från länsstyrelsen innan avlivning kan bli aktuellt. Vid bedömningen av hästen ska hänsyn tas till allmäntillstånd, sjukdomsorsak, prognos och graden av lidande. Akuta skador där omedelbar avlivning kan bli aktuellt kan t ex vara en diagnostiserad, icke operabel fraktur med erfarenhetsmässigt hopplös prognos eller skador i samband med en trafikolycka.

Det är viktigt att så långt möjligt hantera dessa fall den korrekta vägen med hänsyn till djurägaren. Denne ska informeras och helst göras delaktig i beslutet. Skulle detta vara omöjligt av något skäl, t ex om ett mycket brådskande beslut måste tas och ägaren inte är anträffbar, ska länsstyrelsen och/eller polis kontaktas innan avlivning sker. Endast i yttersta undantag kan veterinär avliva en häst utan att här nämnda kontakter tagits.