Försöksdjurssektionen

STYRELSE 2018

Ordförande:

Bengt Eriksson, Stockholm

Sekreterare:

Anna Granlund, Uppsala 

Mål för sektionens verksamhet är bland annat att:

-     Arbeta för utveckling av det veterinärmedicinska kunnandet rörande hälso- och sjukvård hos försöksdjur (försöksdjursmedicin).

-     Öka kunskaperna om betydelsen av definition och kvalitet hos försöksdjur och deras miljö, vård och förvaring i den biomedicinska forskningen.

-     Främja djurskydd och höga etiska värderingar vid användning av djur för vetenskapliga ändamål.

-     Initiera och stödja forskning som sektionen anser angelägen.

-     Följa den internationella utvecklingen och främja internationella kontakter inom sektionens verksamhetsområde.

-     Arbeta för fördjupade kontakter och ökad sammanhållning mellan olika veterinärkategorier inom området.

-     Verka för samarbete med andra yrkeskategorier och organisationer inom försöksdjursområdet.

-     Verka som sakkunnigt organ och remissinstans i frågor som ligger inom sektionens kompetensområde. 

Medlemsavgift 2018
 

Yrkesverksam:                   200 kronor
Pensionär/studerande:        200 kronor

Vill du bli medlem i sektionen så skicka ett meddelande till kansli@svf.se eller ring kansliet tel 08-545 558 20. Du kan även använda denna blankett. Medlemsavgiften kommer att tas ut tillsammans med dina övriga avgifter till förbundet.

 

Stadgar

Styrelseprotokoll 

ESLAV - den europeiska organisationen för försöksdjursveterinärer

ESLAV (European Society for Laboratory Animal Veterinarians), med webbplatsen www.eslav.org, är en organisation för veterinärer med syfte att främja och sprida veterinär expertkunskap inom försöksdjursområdet. Organisationen bildades i Basel 1996 av ett hundratal veterinärer i samband med den europeiska FELASA-kongressen i försöksdjursvetenskap, och har sedan dess vuxit till ca 300 medlemmar från flertalet europeiska länder samt Israel, Kina och U.S.A. 

För närvarande är ett 20-tal svenska försöksdjursveterinärer medlemmar i ESLAV, som sedan 2000 årligen arrangerar egna vetenskapliga 1-2 dagarsmöten i samarbete med andra organisationers kongresser inom fältet. ESLAV arbetar också för att disciplinen försöksdjursmedicin (laboratory animal medicine) alltid skall vara representerad i europeiska både policy-skapande och beslutande organ, såsom Europarådet och Europeiska kommissionen. Sverige är representerat inom ESLAV med en s.k. National Representative for Sweden. 

Genom European Association of Veterinarians in Education, Research and Industry (EVERI), en av de fyra sektionerna inom Federation of Veterinarians of Europe (FVE), med webbplatsen www.fve.org, är ESLAV medlem i FVE, liksom Sveriges Veterinärförbund är en av medlemmarna i FVE.

ECLAM - europeisk specialistorganisation för försöksdjursveterinärer

ECLAM (European College of Laboratory Animal Medicine), med webbplatsen www.eclam.org, är den europeiska specialistorganisationen för veterinärer inom försöksdjursmedicin. Med ESLAV som huvudman accepterades ECLAM:s föreslagna stadgar interimistiskt av European Board for Veterinary Specialisation (EBVS) i november 2000, och ECLAM är fullvärdig medlemsorganisation sedan april 2008. Efter en tvårig startperiod att acceptera de-facto specialists, dvs. erfarna försöksdjursveterinärer som utan examination kunnat erhålla specialiststatus, har ECLAM nu 80-talet diplomerade medlemmar (DipECLAM). Bland dem finns sex svenska försöksdjursveterinärer, varav två som har genomgått examination under 2006 och 2010. 

ECLAM har nyligen påbörjat sina program för en fyraårig utbildning med examination till specialist i försöksdjursmedicin, och i Sverige är Sveriges lantbruksuniversitet godkänd huvudman. En veterinär har genomgått programmet och avlagt examen 2010.

På EBVS:s webbplats www.ebvs.org kan man läsa mera om de 21 Colleges, inklusive ECLAM, som för närvarande finns, och även hitta en sökbar medlemsförteckning över alla specialister inom alla Colleges. 

Ett samarbete mellan veterinärorganisationen ESLAV och specialistorganisationen ECLAM för att främja forskning och utveckling inom försöksdjursområdet har inrättats genom ECLAM-ESLAV Foundation (www.eclameslavfoundation.org) med ekonomiskt stöd från flera av de stora läkemedelsföretagen. 

ICLAS - den globala organisationen inom försöksdjursvetenskapen

ICLAS (International Council of Laboratory Animal Science), med webbplatsen www.iclas.org, bildades 1956 som ICLA (International Committee on Laboratory Animals). Det är en global "non-governmental" organisation tillkommen på initiativ av United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations (UNESCO), Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) och International Union of Biological Sciences (IUBS) med syfte att främja högsta möjliga standard inom den djurexperimentella verksamheten över hela världen. Namnbytet till ICLAS skedde 1979. Ett aktivt samarbete pågår också sedan 1961 med World Health Organisation (WHO).

 

ICLAS syften är, enligt dess hemsida,

to promote and coordinate the development of Laboratory Animal Science throughout the world and as a matter of priority in developing countries;

to promote international collaboration in Laboratory Animal Science;

to promote quality definition and monitoring of Laboratory Animals;

to collect and disseminate information on Laboratory Animal Science;

to promote world-wide harmonization in the care and use of laboratory animals;

to promote the humane use of animals in research through recognition of ethical principles and scientific responsibilities;

to promote the ‘3R’ tenets of Russell and Burch.

ICLAS arbetar numera även med internationell harmonisering av riktlinjer (Guidelines) inom försöksdjursområdet, vilket hittills resulterat i två document:

International Harmonisation of Care and Use Issues, First ICLAS Meeting for the Harmonization of Guidelines on the Use of Animals in Science, Federation of European Laboratory Animal Science Associations, Proceedings of the Ninth FELASA Symposium (Nantes, France, June 2004), Section 2.

Harmonization of Guidelines on Euthanasia and Endpoints, Science Magazine, 2006, 312, 700-01