2011-03-15

Professionalism veterinär framtidsfråga

Inför årets 250-årsjubileum för veterinärmedicinen har de nordiska länderna diskuterat framtiden för den veterinära professionen och är i stort sett eniga. De viktiga frågorna är specialisering, ”one health”-konceptet och ytterligare professionalism. Utvecklingen har under åren gått från att bota kavallerihästar och lantbrukets dragdjur via utrotande av de stora produktionssjukdomarna till att i dag koncentrera sig på att förebygga zoonoser och antibiotikaresistens samt att ge en högt specialiserad sjukvård till våra sällskaps- och hobbydjur.

Sveriges Veterinärförbunds ordförande Evamari Lewin ger sin syn på detta:

- Jag tror att vi kommer att se ett ökat samarbete med humansidan under ”one health”-konceptet. Både vad gäller problemet med antibiotikaresistens och nya sjukdomar, epidemiska djursjukdomar och zoonoser. Den medicinska behandlingen av smådjur blir också allt mer sofistikerad och i takt med detta kommer djurägarna att ställa större krav på vad veterinärerna ska ”kunna göra”. Min bedömning är att det blir ett ökat fokus på de etiska aspekterna både bland veterinärer och mellan djurägare och veterinärer om vilka behandlingar man kan, bör och ska rekommendera. Samarbetsfrågor inom EU blir också allt viktigare, t ex djurvälfärd, antibiotika och etik. Slutligen tror jag att det kommer att riktas fokus på att bevara och utveckla kvalitén på den veterinära grundutbildningen där kliniska färdigheter och förmågan att ställa en diagnos är nyckelfrågor.

Christina Arosenius
Generalsekreterare SVS