Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen utgörs av förbundets ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande samt sex ledamöter. Förbundets andre vice ordförande är tillika ordförande i SVS. Vid dennes förfall inträder vice ordförande i SVS som ledamot. Vice ordförande i SVS samt en representant för AVFs respektive FVFs styrelser har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens sammanträden.

Kandidater till förbundsstyrelsen nomineras av valberedningen och enskilda medlemmar och väljs av förbundets fullmäktigeledamöter under fullmäktigemötet.


 

Styrelsemöten
Styrelsen har som regel fysiska möten och de är oftast förlagda till förbundets lokaler i Stockholm. Styrelsen sammanträder cirka 6 gånger per år och alla styrelsemöten är 1-dagsmöten utom decembermötet som är 2 dagar.

I anslutning till styrelsemötet i maj-juni hålls ett möte tillsammans med SVS´ kollegium och det anordnas som ett gemensamt internat på 2 dagar: 1 dag för förbundsstyrelsens sammanträde och 1 dag för det gemensamma mötet med kollegiet. Det gemensamma mötet bör utformas som ett seminarium för strategi- och policyarbete.

Arbetsgrupper
Styrelsen bör bedriva en del av sin verksamhet genom policy- och arbetsgrupper, som skapas när ett reellt behov föreligger. De kan vara tillfälliga t ex för att analysera och lägga fram förslag i en bestämd fråga eller mera permanenta inom områden där det krävs ett kontinuerligt engagemang och bevakning. Grupperna kan bestå av enbart styrelseledamöter eller av en styrelseledamot med en till sig kopplad referensgrupp utanför styrelsen. Grupperna (ytterst den som utses som ordförande i gruppen) ansvarar inom styrelsen för att bereda frågorna inom resp. område och driva dem framåt efter beslut i styrelsen.

Grupperna ska fortlöpande kommunicera och samverka med kansliets operativa funktion i de specifika frågor som faller inom gruppens område.  Den här ordningen innebär ett mer aktivt engagemang hos styrelseledamöterna och bidrar till ett effektivt styrelsearbete. Grupperna skall ha tydliga arbetsbeskrivningar och ansvars- och rollfördelningen mellan dem, styrelsen i övrigt och den operativa kanslifunktionen ska vara tydlig.

Förbundsstyrelsens arbetsutskott (VU)
Verkställande utskottet (VU) handlägger styrelsefrågor av expeditionskaraktär mellan styrelsemötena.
Ordföranden och förste vice ordföranden ska som regel ingå i VU. Förbundsstyrelsen omprövar som regel årligen vilken styrelseledamot som ska vara den tredje ledamoten i VU och hur delegationen till VU ska se ut.

Gränssnitt mellan styrelsearbetet i SVF och SVS, AVF respektive FVF
Förbundsstyrelsen ska kontinuerligt beakta det nämnda gränssnittet i ärenden som handläggs i styrelsen baserat på delegationsordningen inom SVF så att inte frågor handläggs parallellt i förbundsstyrelsen och sällskapet eller föreningarna.