Ändring av föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll

Stockholm den 27 juni 2012

Jordbruksverket
551 82 Jönköping

 

Yttrande angående ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:67) om offentlig djurskyddskontroll, dnr 31-5327/11

Sveriges Veterinärförbund anser att den föreslagna föreskriften i stort har tagit hänsyn till tidigare synpunkter från förbundet rörande djurskyddskontrollen. Vi har bara en synpunkt på förslaget, rörande §13a.

Enligt Jordbruksverkets konsekvensutredning är 13 a § ny och syftar till att uppfylla artikel 34 i EUs direktiv 2010/63. Enligt artikel 34 ska minst en tredjedel av alla försöksdjursanläggningar inspekteras varje år. I förslaget till ny föreskrift står emellertid att varje anläggning ska inspekteras var tredje år, vilket får en annan konsekvens. För att bättre hushålla med resurser och kunna lägga ansträngningarna där de bäst behövs föreslår förbundet att första meningen efter punktlistan i 13 a § ändras i enlighet med direktivet till:

"Minst en tredjedel av alla verksamheter med försöksdjurstillstånd enligt 19 a § djurskyddslagen inklusive de anläggningar som är kopplade till dessa tillstånd ska kontrolleras varje år. Verksamheter där primater…"

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND

Johan Beck-Friis