Krav för utbildning av vårdhundsekipage

Stockholm den 14 september 2012

SIS Remissvar
Christa Ahlenblom
118 80 Stockholm
   

Yttrande avseende krav för utbildning av vårdhundsekipage, SIS-remiss 10053

Sveriges Veterinärförbund har en synpunkt gällande utbildningsmålet i bilaga A.2.1
- Kompetens att känna igen och förebygga spridning av zoonoser

Denna formulering innebär att omöjliga krav ställs, dvs ingen vårhundsförare kan förväntas klara uppgiften. Målet går inte att uppnå genom denna utbildning. Däremot är det viktigt att det finns grundläggande kunskap om aktuella zoonotiska agens.

Formuleringen är också felaktig; Zoonoser kan inte ”kännas igen”. Zoonotiska agens sprids, liksom andra agens, ofta utan att ge symtom, och om symtom uppstår är orsakerna till dem inte lättare än andra infektioner att diagnostisera. Det är omöjligt, oavsett hur god kunskap som finns, att alltid direkt särskilja zoonotisk sjukdom från andra smittsamma sjukdomar. För det krävs veterinär insats, diagnostisk provtagning etc.

Den viktigaste åtgärden för förhindrande av smittspridning är basala hygienrutiner.

En lämpligare formulering vore en sammanslagning med den tidigare meningen om basala hygienrutiner: ”Kompetens att arbeta utifrån basala hygienrutiner inom vård och omsorg inkluderande grundläggande kunskap om särskilda åtgärder vid risk för zoonotisk smitta”.
 
SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND

Johan Beck-Friis