2010-12-15
Stockholm

Yttrande över promemorian "En översyn av regelverket för sprutor och kanyler", Ds 2010:36

Sveriges Veterinärförbund har tagit del av ovanstående författningsförslag och har inga särskilda synpunkter på förslaget.

Johan Beck-Friis
Sveriges Veterinärförbund