2010-05-21

SVERIGES  VETERINÄRFÖRBUND

Stockholm den 21 maj 2010

Jordbruksverket
551 82 Jönköping  

Yttrande över Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:XX) om träning och tävling, dnr 31-4247/10

 

Generella synpunkter
Veterinärförbundet anser att det blir enklare och tydligare när de aktuella föreskrifterna samlas i en författning. Dock anser förbundet att den veterinära kompetensen måste vara överordnad sportens egenkontroll. Att näringen själv utövar en högre grad av egenkontroll är utmärkt som ett komplement till den veterinära övervakningen, men egenkontrollen får inte bli en ersättning för professionell, kunskapsbaserad och objektiv veterinär tillsyn. Detta är viktig på alla nivåer – inte minst på lägre tävlingsnivåer där okunskapen bland djurägarna är störst. Förbundet håller av den anledningen inte med författningsförslaget (bilagan) att t ex hopptävlingar för häst på lägre nivåer skulle innebära en låg risk från djurskyddssynpunkt.

Förtroendet från allmänheten för sporten kan minska om arrangören bara kontrolleras av den egna organisationen. Risken för ett försämrat djurskydd är också uppenbar om en större del av kontrollverksamheten läggs enbart på tävlingsarrangörerna, utan veterinär medverkan.

Vidare anser förbundet att riskbaserad djurskyddskontroll inte räcker för att uppfylla lagstiftningens djurskydds- och smittskyddskrav, åtminstone inte med den riskklassning som används i förslaget. Större hänsyn måste tas till utövarnas kompetens, ålder och mognadsgrad för att riskklassificeringen ska kunna anses användbar från ett djurskyddsperspektiv.

Veterinärförbundet anser också att tävlingsveterinärerna måste ges en samhällsfinansierad, likartad grundutbildning, som garanterar en professionell övervakning av djurskydd/smittskydd. Det krävs dessutom en separat utbildning/uppdatering inom dopingområdet för aktiva tävlingsveterinärer.

Lagtexten bör slutligen ge utrymme för differentierade besiktningsmodeller i syfte att öka säkerheten för såväl djur som människor vid besiktningstillfället.

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND

Johan Beck-Friis