2010-07-01

Yttrande gällande officiell översättning av yrkeskategorier och begrepp inom djurens hälso- och sjukvård

Statens Jordbruksverk
551 82 Jönköping

Sveriges Veterinärförbund som beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade ärende har följande synpunkter.

De svenska begreppen i remissen skiljer sig från de som veterinära specialister själva använder sig av. Svenska veterinärer använder benämningen ”Specialist i hundens och kattens sjukdomar” och motsvarande benämningar för övriga specialiteter (häst, nötkreatur, gris).

Vad gäller specifika specialistkompetenser inom olika ämnesområden kan i remissen föreslagna benämningar förslagsvis bytas ut mot ”Specialist i hundens och kattens sjukdomar, särskilt dermatologi” eller ”Specialist i dermatologi på hund och katt” och motsvarande för övriga specialistkompetenser.

Förbundet saknar förslag på officiella översättningar i remissen, men det är kanske något som kommer?

F ö ställer sig förbundet frågande till benämningen ”Godkänd legitimerad sjuksköterska” - finns det annat än godkända sådana? Vad gäller hovslagare är det dock logiskt med ”godkänd…” eftersom dessa inte är legitimerade.

Amelie Lothigius
Sveriges Veterinärförbund