2010-08-12

Remissvar rörande föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:113) om seminverksamhet med hästdjur; (SJVFS 2010:XX)

Jordbruksverket
Enhet för häst, fjäderfä och vilt
551 82 Jönköping

Yttrande över föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:113) om seminverksamhet med hästdjur; (SJVFS 2010:XX)

Sveriges Veterinärförbund har getts tillfälle att avge yttrande över ovannämnda förslag till ändring. Förbundet finner det positivt med den förenkling som genomförs i och med att de delar som redan finns i EU-förordningen lyfts ut och har inget att invända mot detta.

Christina Arosenius
Sveriges Veterinärförbund