2010-11-19

Remiss angående ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Sveriges Veterinärförbund har beretts möjlighet att yttra sig över ovannämnda förslag och har inget att erinra mot detsamma.

Anders Lefrell
Sveriges Veterinärförbund