2010-07-07

Remiss: Förslag till ändrade föreskrifter om utförsel av svin, nötkreatur, får och getter (J 137)

Jordbruksverket
551 82 JÖNKÖPING

Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om utförsel av svin, nötkreatur, får och getter (J 137).

Sveriges Veterinärförbund har beretts möjlighet att framföra synpunkter på rubr. förslag och anser föreslagna ändringar utmärkta, varför vi tillstyrker förslaget.

Anders Lefrell
Sveriges Veterinärförbund