2010-06-14

Remiss Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:4) om djurförsök m.m. (Dnr 31-5787/10)

Jordbruksverket
551 82  JÖNKÖPING

Sveriges Veterinärförbund har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag och har inget att erinra mot detsamma under förutsättning att substanser som kan användas i såväl kosmetika och hygienprodukter som läkemedel fortfarande får användas inom läkemedelsforskningen.

Anders Lefrell
Sveriges Veterinärförbund